Proiect Sipoca

banner sipoca35 1 1

Search Clear Search
Total Files Count :
Total Size :
Collapse All
Expand All

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
dl. DOBRIN STEFANITA AUREL

MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În conformitate cu prevederile art.22 din Legea 544/2001 şi ale art.36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001

Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu,

potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei comunei Luica și Consiliului Local Luica; 
 2. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare; 
 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei comunei Luica şi cele ale persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice; 
 4. Coordonatele de contact ale Primăriei și Consiliului Local Luica, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; 
 5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 
 6. Strategia Comunei Luica; 
 7. Lista cuprinzând documentele de interes public; 
 8. Lista cuprinzând categoriile de documente elaborate şi/sau gestionate, potrivit legii; 
 9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate; 
 10. Raportul anual de activitate al autorităţii; 
 11. Raportul periodic de activitate al autorităţii, după publicarea sa, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr.544/2001. 

Lista informaţiilor de interes public comunicate la cerere, 

potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată 

 1. Hotararile Consiliului Local al comunei Luica
 2. Dispozitiile cu caracter normativ emise de primarul comunei Luica 
 3. Componența nominală a Consiliului local al comunei Luica, inclusiv apartenența politică, comisiile de specialitate, regulamentul de funcționare al Consiliului local. 
 4. Rapoartele anuale de activitate intocmite de consilierii locali 
 5. Informări intocmite de primarul comunei Luica privind starea economico-socială a comunei Luica, rapoartele anuale de activitate economico-socială precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotărârilor Consiliului local. 
 6. Documentele referitoare la propunerile cetațenilor. 
 7. Planul urbanistic general, planurile urbanistice zonale, planurile de situatie. 
 8. Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/ desființare eliberate. 
 9. Situatia statistică privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, căsătoriilor, deceselor si alte asemenea. 
 10. Lista beneficiarilor venitului minim garantat. 
 11. Activitățile si locurile in care se prestează munca in folosul comunității, prezența lunară la muncă a beneficiarilor ajutorului social. 
 12. Lista de achiziții publice, servicii si lucrări. 
 13. Dosarul achizițiilor publice, inclusiv contractele de achizțtii de bunuri si servicii. 
 14. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante. 
 15. Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilitatile fiscale de care beneficiază anumite categorii de cetateni, informatii care privesc aplicarea  Codului Fiscal. 
 16. Documente ce stau la baza organizării și desfășurării licitațiilor publice 
 17. Studii de fezabilitate, proiecte, avize ce stau la baza finanțării obiectivelor de investiții de interes local 
 18. Declarațiile de avere și declarațiile de interese ale aleșilor locali și ale funcționarilor publici 
 19. Ofertele de vânzare a terenurilor agricole 
 20. Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritatile publice din țară. 
 21. Lista certificatelor de producator eliberate. 
 22. Informatii privind activitatea cultural – sportivă desfășurată pe teritoriul comunei Luica. 
 23. Relatii cu O.N.G. – uri, programe si colaborari. 
 24. Informatii despre programele cu finantare externă. 

Lista informaţiilor ce se exceptează de la accesul liber al cetățenilor

 potrivit art. 15 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

 modificată şi completată 

1. Documentele cu caracter personal care însoţesc hotărârile consiliului local și dispoziţiile primarului;
2. Deliberările consiliului local în cazurile în care, potrivit legii, s-a aprobat ca acestea să nu fie publice, precum si documentele întocmite în aceste situaţii;
3. Documente de stare civilă care privesc statutul civil al persoanei, cum ar fi acte și certificate de nastere, de deces, precum si copii ale acestora, dosare de căsătorie, menţiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei si alte asemenea, cu excepţia situaţiilor statistice referitoare la actele si faptele de stare civilă înregistrate la nivelul comunei;
4. Dosarele de schimbare de nume pe cale administativă, rectificare, anulare, completare, transcriere certificate de stare civilă, înregistrare tardivă a nasterii, moarte prezumată;
5. Prelucrări de date cu caracter personal fără consimţământul persoanei vizate; listele electorale permanente
6. Procesele-verbale de constatare si sancţionare a contravenţiilor;
7. Certificatele de urbanism;
8. Autorizaţiile de construire;
9. Cererile, petiţiile precum si reclamaţiile si sesizările adresate Primăriei si Consiliul Local, fără acordul semnatarilor;
10. Informaţiile cu privire la impozitele si taxele locale, alte obligaţii ale plătitorilor, care ţin de păstarea secretului fiscal;
11. Informaţii primite de la bănci, organe de poliţie, instituţii care gestionează registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidenţial;
12. Documentele care se întocmesc potrivit Legii protecţiei civile nr.481/2004 precum și documentele pentru situații de urgență întocmite în baza actelor normative în vigoare
13. Documentele cu caracter militar care se întocmesc în baza H.G.R. nr.25/1996;
14. Documentele care se întocmesc în baza Legii nr.132/1997 privind rechiziţiile debunuri si prestări servicii în interes public;
15. Planul de analiză si acoperire a riscurilor;
16. Contractele civile, contractele administrative, dacă acestea conţin clauze de confidenţialitate;
17. Rapoartele de audit intern si procesele verbale de control;
18.Documetele care privesc persoanele fizice, aflate în dosarele care fac obiectul unor dosare soluţionate definitiv si irevocabil;
19. Documentele care privesc persoanele fizice, aflate în arhiva proprie;
20. Informaţiile cu privire la datele personale ale salariaţiilor din aparatul de specialitate al primarului, dacă actele normative în vigoare nu prevăd altfel;
21. Dosarele aflate pe rolurile instanțelor de judecată și documentele ce le compun în care primarul, consiliul local sau una din instituțiile subordonate este parte;
22. Documente conținute în dosarul achiziției publice care conțin informații clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii;
23. Sesizările și documentele comisiei de disciplină, informațiile privind procedura disciplinară și cele rezultate din cercetarea administrativă, cu excepția raportului privind propunerea de sancționare;
24. Documente a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei
concurențe sau care poate influența dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești;
25. Alte documente cu caracter personal sau preluări de date cu caracter
personal care cad sub incidenţa Legii nr.677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a datelor, respectiv orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.