30 (2)

sigla ro 
 ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAȘI
COMUNA LUICA
 

Linie

 

DISPOZIȚIA nr. 30 din 11 Martie 2022

Acordarea indemnizatiei de handicap

 

PRIMARIA LUICA

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Telefon / fax 0242 527

D I S P O Z I T I E

privind acordarea indemnizatiei de insotitor,

persoanei cu handicap

Primarul comunei Luica,  Dobrin Ion,  avand  in  vedere :

  • Referatul  compartimentului de specialitate  nr....;
  • certificatului de incadrare in grad de handicap nr.4200/2021 ;
  • adresa Consiliului Judetean Calarasi nr.11815/2021 ;
  • dispozitiile Legii nr 519 /2002 privind aprobarea O.U.G 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea  in munca a persoanelor cu handicap;
  • dispozitiile art.41 alin(2) si art 42 alin (1), (2) si (3) din legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor pesoanelor cu handicap;
  • dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in Administratia Publica Locala;

In temeiul  art. 196,alin (1), litera (b) din OG nr. 57 privind Codul Administrativ .

D I S P U N E

Art. 1  Incepand cu luna ..2022, se acorda indemnizatie de insotitor dlui/dnei..  , in cuantum lunar de 1524 lei.

Art.2 Cu ducere la indeplinire a prezentei se insarcineaza Compartimentul Resurse Umane si Compartimentul Financiar-Contabil.

  Secretarul general al comunei  va aduce la cunostinta prevederile prezentei, celor  interesati.

PRIMAR

DOBRIN ION

Nr.

Emisa  la  Luica

Astazi,                                                                         Contrasemneaza pentru   legalitate

                                                                                                                         Secretar general,

 

Comuna Luica, 11 Martie 2022
Nr. 30

 
@2022