31 (2)

sigla ro 
 ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAȘI
COMUNA LUICA
 

Linie

 

DISPOZIȚIA nr. 31 din 15 Martie 2022

Aprobarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi sau lichizi

 

R O M A N I A

JUDETUL CALARASI

COMUNA  LUICA

- P R I M A R -

                                                                  D I S P O Z I T I E

Privind aprobarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi sau lichizi

              Având în vedere:

- referatul de specialitate nr. 923/15.03.2022 intocmit de  Compartimentul de  asistentă socială a  Comunei Luica;

- Cererile și declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială, însoțite de documentele doveditoare depuse la dosar.

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie ,

- Hotărârea Guvernului nr.1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie,

              În temeiul prevederilor art. 155 alin. (2) lit. a),art.156 alin. (1) lit. e) și art. 196, alin.(1) lit.b)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, , 

       

D I S P U N

Art.1. – Incepand cu data de 1.02.2022 se acorda dreptul la suplimentul pentru combustibili solizi sau lichizi pentru familiile si persoanele singure prevazute in situatia centralizatoare anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

            Dreptul la ajutorul pentru supliment se acorda lunar  pentru perioada 1.02.2022-31.10.2022(9 luni).

Art.3. Titularii sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Art.4. Prezenta dispozitie va fi adusă la indeplinire de Compartimentul de asistență socială .

Art.5. Prezenta Dispozitie poate fi contestata conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.6.Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi autorităţilor interesate.

PRIMAR,

DOBRIN ION

Nr.31

Emisă la comuna Luica                                               Contrasemneaza pentru legalitate

Astăzi 15.03.2022                                                                                          Secretar general,

                                                                                                            CONSTANTIN CRISTIANA

                                                                                                                                                                                                   

 

Comuna Luica, 15 Martie 2022
Nr. 31

 
@2022