32 (2)

sigla ro 
 ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAȘI
COMUNA LUICA
 

Linie

 

DISPOZIȚIA nr. 32 din 24 Martie 2022

Convocarea Consiliului Local

 

JUDETUL CALARASI

COMUNA LUICA

PRIMAR

D I S P O Z I T I E

Privind convocarea Consiliului Local al comunei Luica,judetul Calarasi,  in sedinta  ordinara

            DOBRIN ION -PRIMARUL COMUNEI LUICA-JUDETUL CALARASI

            Avand in vedere:

-Prevederile  art. 133 ,alin (1)  si  art. 134 ,alin (1),alin (4) din O.U.G nr. 57 privind Codul Administrativ;

-Prevederile Legii nr. 24 /2000 privind normele  de tehnica  legislativa  pentru elaborarea  actelor normative ,republicata , modificata si completata.

In temeiul  art. 196,alin (1), litera (b) din O.U.G nr. 57 privind Codul Administrativ .

                                                D I S P U N E

            Articol unic – (1) Se convoaca  Consiliul Local al comunei Luica, judetul Calarasi ,  in sedinta extraordinara (de indata)  ,care va avea in data de .., ora .., in sala de sedinte a Primariei comunei Luica,judetul Calarasi, cu urmatoarea ordine de zi :

(2) Proiectele de hotarare  vor fi avizate/neavizate  de Comisiile de specialitate  ale Consiliului Local al comunei Luica. In cadrul sedintelor de avizare/neavizare se pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarare  initiate.

(3)Prezenta dispozitie  poate fi contestata  in conditiile Legii contenciosului administrative nr. 554/2004 ,modificata si completata.

(4)Secretarul general al comunei Luica va  asigura aducerea la cunostinta publica a ordinii de zi .

(5)Secretarul  general al comunei Luica va asigura convocarea Consilierilor locali si va comunica prezenta dispozitie  Institutiei Prefectului – judetul Calarasi, autoritatilor si persoanelor interesate.

   PRIMAR,

                                                DOBRIN ION

Nr.                                                       Contrasemneaza pentru legalitate ,

Emisa la Luica                                                                                         Secretar general

Astazi                                                 Constantin  Cristiana

 

Comuna Luica, 24 Martie 2022
Nr. 32

 
@2022