33 (2)

sigla ro 
 ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAȘI
COMUNA LUICA
 

Linie

 

DISPOZIȚIA nr. 33 din 31 Martie 2022

Acordare ajutor social

 

PRIMARIA LUICA

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

D I S P O Z I T I E

privind stabilirea dreptului de ajutor social

Primarul  comunei  Luica,  Dobrin Ion ,  avand  in  vedere:

  • anchete sociale intocmite de Comisia de efectuare a anchetelor  sociale;
  • Cererea dlui ... ,nr...;
  • referatul dlui STATE ALEXANDRU inspector asistenta sociala,nr... prin care solicita emiterea dispozitiei primarului pentru stabilirea dreptului de ajutor social;
  • prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ultrioare;
  • prevederile  Hotararii de Guvern nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

In temeiul  art. 196,alin (1), litera (b) din OG nr. 57 privind Codul Administrativ .

D I S P U N E

Art.1 Incepand  cu  luna  .. se stabileste dreptul de ajutor social pentru titularul dosarului ...,  cu un cuantum lunar de .. lei.

Art.2 Titularul de dosar are obligatia sa comunice primarului in scris orice modificare  intervenita cu privire la veniturile si numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la data  la care a intervenit modificarea.

        Secretarul comunei va comunica  prevederile prezentei, titularului si celorlalte persoane interesate, in termen de 5 zile de la data  emiterii.

PRIMAR

DOBRIN ION

Nr.

EMISĂ  LA  Luica

ASTAZI,                               Contrasemneaza pentru   legalitate

                                                                                              Secretar general

         Constantin Cristiana

 

Comuna Luica, 31 Martie 2022
Nr. 33

 
@2022