36

sigla ro 
 ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAȘI
COMUNA LUICA
 

Linie

 

DISPOZIȚIA nr. 36 din 31 Martie 2022

Acordarea alocatiei de sustinere

 

PRIMARIA LUICA

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Telefon /FAX 0242527021 ;

D I S P O Z I T I E

privind acordarea  alocatiei pentru sustinerea familiei

DOBRIN ION -Primarul  comunei Luica,   avand  in  vedere:

·         Referatul compartimentului de specialitate nr...;

·         Cererea dlui/dnei ...;

·         prevederile Legii nr. 262/27.02.2012 privind alocatia pentru sustinerea familiei;

·         dispozitiile H.G. nr.38/2011 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;

·         prevederile OUG 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;

·         Ordinul 1474/2011, instructiuni de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin HG nr.38/2011, prevazute in anexa nr.2;

            In temeiul  art. 196,alin (1), litera (b) din OG nr. 57 privind Codul Administrativ

DISPUNE:

  Art.1. Incepand cu luna .. 2021  se acorda dreptul de alocatie pentru sustinerea familiei , titularului ..,care va fi in cuantum  lunar de ..  lei.

Art.2.  In situatia in care intervin modificari in componenta familiei sau a veniturilor realizate de aceasta, titularul are obligatia sa comunice primarului in scris orice modificare in termen de 10 zile de la data la care a intervenit modificarea .

Art.3. Cu ducerea la indeplinire se desemneaza compartimentul asistenta sociala.

Secretarul general al comunei Luica va comunica in  termen legal prevederile prezentei, persoanelor  interesate.

PRIMAR

DOBRIN ION

Nr.

Emisa  la  Luica

Astazi:                                                          Contrasemneaza pentru   legalitate

                                                                                                   Secretar general,                                                                                                                         

                                                                                                Constantin Cristiana

 

Comuna Luica, 31 Martie 2022
Nr. 36

 
@2022