21

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUICA   

 

Linie

 

Hotărâre nr. 21 din 26 August 2021

Aprobarea implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii ”Asfaltare si modernizare drumuri de interes local”,comuna Luica,judetul Calarasi

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CALARASI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUICA

HOTARARE

Privind aprobarea implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii: "ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL , COMUNA LUICA,JUDETUL CALARASI”

Consiliul Local al comunei Luica, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara in data de  26.08.2021.

Avand in vedere:

-referatul de aprobare al primarului, in calitate de initiator ,nr. 2298/26.08.2021;

-referatul de specialitate intocmit de contabil HUC MARIANA, nr.2299/26.08.2021;

-avizul comisiei de specialitate din cadrul  Consiliului Luica Luica,judetul Calarasi;

-prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ;

-prevederile HCL nr. 18/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta.

In temeiul dispozitiilor art. 129 alin(2)lit.b si d, alin(4) lit.d si f, alin(7) lit. r si ale art.196 alin(1) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARA STE

Art.1-Se aproba implementarea proiectului pentru obiectivul de investitii: "ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL , COMUNA LUICA,JUDETUL CALARASI”.

Art.2-Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului: "ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL,COMUNA LUICA,JUDETUL CALARASI”, in suma totala de 26.607.445,55 lei, conform  devizului general anexat.

Art.3.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza dl.DOBRIN ION – primarul comunei Luica,judetul Calarasi si compartimentul contabilitate.

Art. 4 -Secretarul general al  comunei Luica,judetul Calarasi  va comunica prezenta hotarare tuturor factorilor interesati.

                                                             PRESEDINTE SEDINTA

                                                                       VIZIRU CRISTINA

NR.21                                                                                                                    Contrasemneaza  secretar general,

Adoptata la Luica                                                                                                                 Constantin Cristiana 

Astazi  26.08.2021

Nr.consilieri prezenti-10

Voturi pentru-10

Voturi impotriva -0

Hotararea s-a adoptat cu un numar de 10 - voturi ,, pentru’’ , 0 -  voturi ,, impotriva ’’, 0 - voturi ,, abtineri ’’, la sedinta fiind prezenti un numar de 10 consilieri din cei 15 in functie.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Iacob OCTAVIA

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Luica
Constantin CRISTIANA

 

Comuna Luica 26 August 2021
Nr. 21

 

@2022