32

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUICA   

 

Linie

 

Hotărâre nr. 32 din 18 Noiembrie 2021

aprobarea Protocolului de Colaborare intre UAT LUICA si Serviciul Public pentru gestionarea Cainilor fara Stapan Calarasi ,in vederea prestarii serviciului de gestionare a cainilor fara stapan si a tarifelor practicate in desfasurarea activitatilor specifice

 

Având în vedere:

 • JUDEȚUL CALARASI

  COMUNA LUICA

  CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRE

  Privind  aprobarea Protocolului de Colaborare intre UAT LUICA si Serviciul  Public pentru gestionarea Cainilor fara Stapan Calarasi ,in vederea prestarii serviciului de gestionare a cainilor fara stapan  si a tarifelor  practicate in desfasurarea activitatilor specifice

        Consiliul Local al comunei Luica, judeţul Calarasi întrunit în sedinţa ordinară, având în vedere:

  - referatul de aprobare nr.3194/9.11.2021 al Primarului comunei Luica;

  - raportul de specialiate nr.3195/9.11.2021 al viceprimarului comunei Luica;

  -avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al comunei Luica;

  -adresa nr. 17325/2021 a DSVSA CALARASI;

  -

  -prevederile art.3, alin. (1) și alin. (4), art. 5, alin. (4), alin. (5) și alin. (6) din OUG nr.20/2021 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin HGnr.1059/2013.

  - prevederile art.129, alin (1), alin. (2), lit. “c”și “e” și alin (9), lit. “c” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României;

     În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, alin. (1),lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României.

                                                             HOTĂRĂŞTE:

  Art. 1. Se aproba Protocolului de Colaborare intre UAT LUICA si SERVICIUL PUBLIC PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN ,in vederea prestarii serviciului de gestionare a cainilor fara stapan  si a tarifelor  practicate in desfasurarea activitatilor specifice,conform Anexei nr.1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2.Se aproba tarifele  pentru prestarea serviciului  de gestionare a cainilor fara stapan in vederea desfasurarii activitatilor specific, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

  Art.3. Se împuternicește Primarul comunei Luica să semneze Protocolul de Colaborare.

  Art.4. Protocolul de colaborare va fi pus în aplicare de către SERVICIUL PUBLIC PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN ,cu sediul in Calarasi.

  Art.5. Secretarul general va comunica prezenta tuturor factorilor interesati.

                                                               PRESEDINTE SEDINTA

                                                                IACOB GICĂ

                                                 

  NR.32                                                                          Contrasemneaza  secretar general,

  Adoptata la Luica                                                                                   Constantin Cristiana

  Astazi  18.11.2021

  Nr.consilieri prezenti-10

  Voturi pentru-9

  Voturi impotriva -1

Hotararea s-a adoptat cu un numar de 9 - voturi ,, pentru’’ , 1 -  voturi ,, impotriva ’’, 0 - voturi ,, abtineri ’’, la sedinta fiind prezenti un numar de 10 consilieri din cei 15 in functie.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Iacob OCTAVIA

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Luica
Constantin CRISTIANA

 

Comuna Luica 18 Noiembrie 2021
Nr. 32

 

@2022