33

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUICA   

 

Linie

 

Hotărâre nr. 33 din 18 Noiembrie 2021

stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul 2022

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CALARASI

COMUNA LUICA

CONSILIUL LOCAL    

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul 2022

 

Consiliul local al comunei Luica întrunit în şedinţă ordinară din data de 18.11.2021,

Avand in vedere:  

-referatul de aprobare nr.2728/5.10.2021 întocmit de primarul comunei Luica precum și raportul de specialitate nr.2729/5.10.2021 întocmit de d-na HUC MARIANA având funcția de consilieR;

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi cu modificările ulterioare,

-avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;

-prevederile HCL NR. 26/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta;

-prevederile art. 129 alin. (2) lit.b, alin.(4), lit.c) din O.U.G.nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

         În temeiul art.196, alin.(1), lit.a) din  O.U.G.nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, privind codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Începând cu anul 2022 se aprobă impozitele și taxele locale      conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.2. Secretarul general al comunei Luica,judetul Calarasi , va comunica prezenta tuturor factorilor interesati.

                                                PRESEDINTE SEDINTA

                                                          IACOB GICĂ

                                     

NR.33                                                         Contrasemneaza  secretar general,

Adoptata la Luica                                                                Constantin Cristiana   

Astazi 

Nr.consilieri prezenti-10

Voturi pentru-10

Voturi impotriva –0

Hotararea s-a adoptat cu un numar de 10 - voturi ,, pentru’’ , 0 -  voturi ,, impotriva ’’, 0 - voturi ,, abtineri ’’, la sedinta fiind prezenti un numar de 10 consilieri din cei 15 in functie.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Iacob OCTAVIA

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Luica
Constantin CRISTIANA

 

Comuna Luica 18 Noiembrie 2021
Nr. 33

 

@2022