34

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUICA   

 

Linie

 

Hotărâre nr. 34 din 18 Noiembrie 2021

aprobarea documentatiei de dezmembrare(apartamentare) a unui imobil,proprietatea publica a comunei Luica,cu numar cadastral 21515-C1

 

A

JUDETUL CALARASI

COMUNA LUICA

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

Privind aprobarea documentatiei de dezmembrare(apartamentare) a unui imobil,proprietatea publica a comunei Luica,cu numar cadastral 21515-C1

Consiliul Local al comunei Luica,judetul Calarasi intrunit in sedinta ordinara in data de 18.11.2021;

Avand in vedere:

-Referatul de aprobare al primarului comunei Luica,judetul Calarasi,inregistrat sub nr.3386/15.11.2021;

-Raportul de specialitate al compartimentului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului,inregistrat sub nr.3387/15.11.2021;

-Documentatia cadastrala intocmita de PFA MIHAI CONSTANTIN in vederea demembrarii imobilului proprietate publica a comunei Luica,situat in comuna Luica , str, MIHAI EMINESCU ,NR. 31, numar cadastral 21515-C1,in suprafata totala de 459 m.p. ;

-Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Luica;

-prevederile art.25 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996,republicata cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.23 lit.h,art.132,alin.1 respectiv art.135 alin.1,lit a si alin 3 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara,cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art.879 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art.269 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila,cu modificarile si completarile ulterioare;

      In temeiul prevederilor art.129,alin.2,lit.c,art.139,alin.3,lit.g,art.196,alin.1,lit.a,art.197,art.287,lit.b si art.243,alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE

Art.1. Se aproba documentatia de dezmembrare (apartamentare) a unui imobil (blocul specialistului),proprietatea publica a comunei Luica,cu numar cadastral 21515-C1,conform documentatiei cadastrale intocmita de PFA Mihai Constantin ,prevazuta in anexele care fac parte integranta din prezenta hotarare,in urmatoarele unitati individuale:

-21515-C1-U1 situat in comuna Luica,str. Mihai Eminescu, nr. 31,sc.A,et.Parter,Ap.1,judetul Calarasi,UAT Luica, avand suprafata utila de 64,5 m.p.

-21515-C1-U2 situat in comuna Luica,str. Mihai Eminescu, nr. 31,sc.A,et.Parter,Ap.2,judetul Calarasi,UAT Luica, avand suprafata utila de 51,6 m.p.

-21515-C1-U3 situat in comuna Luica,str. Mihai Eminescu, nr. 31,sc.A,et.1,Ap.3,judetul Calarasi,UAT Luica, avand suprafata utila de 65,1 m.p.

-21515-C1-U4 situat in comuna Luica,str. Mihai Eminescu, nr. 31,sc.A,et.1,Ap.4,judetul Calarasi,UAT Luica, avand suprafata utila de 50,8 m.p.

Art.2. Se imputerniceste primarul comunei Luica,dl.DOBRIN ION , sa semneze actul autentic de dezmembrare al terenului ce face obiectul prezentei hotarari,atat la Notariat cat si la OCPI,pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea dezmembrarii imobilului sus identificat.

Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta de contencios administrative,in conditiile Legii contenciosului administrative nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4. Secretarul general al comunei Luica va comunica prezenta tuturor factorilor interesati.

                                                                PRESEDINTE SEDINTA

                                                                       IACOB GICĂ

Nr .34                                                                                    Contrasemneaza secretar general,                                                                                         

Adoptata la Luica                                                                                                   Constantin  Cristiana

                                                               

Astazi 18.11.2021                                                                            .                                              

Nr.consilieri prezenti- 10

Nr voturi pentru – 10

Nr.voturi impotriva- 0

                                               

                                                                      

Hotararea s-a adoptat cu un numar de 10 - voturi ,, pentru’’ , 0 -  voturi ,, impotriva ’’, 0 - voturi ,, abtineri ’’, la sedinta fiind prezenti un numar de 10 consilieri din cei 15 in functie.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Iacob OCTAVIA

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Luica
Constantin CRISTIANA

 

Comuna Luica 18 Noiembrie 2021
Nr. 34

 

@2022