35

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUICA   

 

Linie

 

Hotărâre nr. 35 din 16 Decembrie 2021

Aprobarea rectificarii bugetului local

 

Av

CALARASI

COMUNA LUICA

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

Privind   rectificarea bugetului local al comunei Luica,judetul Calarasi

Pe anul 2021

CONSILIUL LOCAL LUICA,JUDETUL  CALARASI- INTRUNIT IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 16.12.2021:

Avand in vedere:

-referatul de aprobate primarului  comunei Luica,dl.DOBRIN ION nr.3693/9.12.2021 ;

-raportul de specialitate al contabilului,   dna  HUC MARIANA, nr.3694/9.12.2021;

-raport de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Luica;

-prevederile HCL nr. 26/2021 privind alegerea  presedintelui de sedinta;

-prevederile Legii   nr. 273/2006  privind finantele publice locale;

-prevederile Legii 52 /2003  privind transparenta  decizionala in administratia publica locala;

-prevederile art.129,alin.4,lit(a) din OG 57/2019 privind Codul administrativ.

     În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

                                                  H O T A R A S T E,

            Art.1.Se aproba   rectificarea bugetului local al comunei Luica,judetul Calarasi pe anul 2021 ,conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.              

            Art.2.Secretarul general al comunei Luica,judetul Calarasi va comunica prezenta tuturor factorilor  interesati.

                                                PRESEDINTE SEDINTA

                                                       GICĂ IACOB

Nr .35                                                                          Contrasemneaza secretar general,                                                              

Adoptata la Luica                                                                         Constantin  Cristiana

                                               

Astazi 16.12.2021                                                       .                                  

Nr.consilieri prezenti- 9

Nr voturi pentru – 8

Nr.voturi impotriva –1

Hotararea s-a adoptat cu un numar de 9 - voturi ,, pentru’’ , 1 -  voturi ,, impotriva ’’, 0 - voturi ,, abtineri ’’, la sedinta fiind prezenti un numar de 10 consilieri din cei 15 in functie.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Iacob OCTAVIA

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Luica
Constantin CRISTIANA

 

Comuna Luica 16 Decembrie 2021
Nr. 35

 

@2022