36

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUICA   

 

Linie

 

Hotărâre nr. 36 din 16 Decembrie 2021

aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2022 - 2023, aferent Scolii Gimnaziale nr. 1 si Scolii primare nr. 1 Valea Stanii, din comuna Luica, judetul Calarasi

 

A

                                               COMUNA  LUICA, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

                                                        - CONSILIUL LOCAL  LUICA –               

Comuna  Luica, Judeţul Călăraşi; Cod Fiscal: 3796810, Cod poştal:917155,

Str. Ion Creanga, Nr. 12, Tel/fax 0242527021/Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

HOTARARE

Privind aprobarea retelei scolare  pentru anul scolar 2022 - 2023, aferent Scolii Gimnaziale nr. 1 si Scolii primare nr. 1 Valea Stanii, din comuna Luica, judetul Calarasi

Consiliul Local al comunei Luica Luica, judetul Calarasi intrunit in sedinta ordinara in data de 16.12.2021.

                  Având în vedere :

-referatul de aprobare al primarului comunei Luica,dl.DOBRIN ION , nr. 3308/9.11.2021;

-raportul de specialitate al secretarului general al comunei , dna Constantin Cristiana,nr.3309/9.11.2021;

-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Luica;

-prevederile HCL nr.26/14.10.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta;

- prevederile OMEN nr. 5511/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelelor de invatamant preuniversitar de stat, evident efectivelor de scolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2022 - 2023;

-prevederile HG. nr. 26/2017 privind asigurarea calitatii educatiei cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

       În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

                                                       H O T A R A S T E

                 Art.1. Se aproba reteaua scolara pentru anul scolar 2022-2023 aferent Scolii Gimnaziale nr. 1 din comuna Luica  , astfel:

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 -LUICA

SCOALA PRIMARA NR. 1 -VALEA STANII

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1-LUICA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2-VALEA STANII

                Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza primarului comunei Luica si Directorului Scolii Gimnaziale nr. 1 Luica, iar secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publica, respectiv comunicarea catre autoritatile si institutiile interesate conform legii.

PRESEDINTE SEDINTA

                                                                      IACOB GICĂ

Nr .36                                                                                                     Contrasemneaza secretar general                                                  

Adoptata la Luica                                                                                       Constantin  Cristiana

                                                               

Astazi   16.12.2021                                                                              .                                              

Nr.consilieri prezenti- 9

Nr voturi pentru – 9

Nr.voturi impotriva –0

Hotararea s-a adoptat cu un numar de 9 - voturi ,, pentru’’ , 0 -  voturi ,, impotriva ’’, 0 - voturi ,, abtineri ’’, la sedinta fiind prezenti un numar de 9 consilieri din cei 15 in functie.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Iacob OCTAVIA

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Luica
Constantin CRISTIANA

 

Comuna Luica 16 Decembrie 2021
Nr. 36

 

@2022