37

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUICA   

 

Linie

 

Hotărâre nr. 37 din 16 Decembrie 2021

completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Luica,judetul Calarasi

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CALARASI

COMUNA LUICA

HOTĂRÂRE

Privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Luica,judetul Calarasi

            CONSILIUL LOCAL LUICA – JUDETUL CALARASI,intrunit in sedinta ordinara in data de 16.12.2021

            Avand in vedere:

-referatul de aprobare nr.3776/16.12.2021 al primarului comunei Luica judetul Calarasi;

-raportul de specialitate nr.3777/16.12.2021  al secretarului general al comunei Luica;

-raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Luica;

-prevederile HCL nr. 26/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta;

-prevederile art.354,art.355 si art.361 alin(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

            In temeiul art. 129,alin.(2),lit.”c” , alin.(6) lit.”b” din OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ.

H O T A R A S T E

            Art.1.-Se aproba completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Luica cu bunurile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2.Primarul comunei Luica prin compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce  la indeplinire  prevederile prezentei hotarari .

            Art.3.Secretarul general al comunei Luica,judetul Calarasi va comunica prezenta tuturor factorilor interesati.

PRESEDINTE SEDINTA

                                                        IACOB GICĂ

Nr .37                                                              Contrasemneaza secretar general                                       

Adoptata la Luica                                                                         Constantin  Cristiana

                                               

Astazi   16.12.2021                                         .                                  

Nr.consilieri prezenti- 9

Nr voturi pentru – 9

Nr.voturi impotriva –0

Hotararea s-a adoptat cu un numar de 9 - voturi ,, pentru’’ , 0 -  voturi ,, impotriva ’’, 0 - voturi ,, abtineri ’’, la sedinta fiind prezenti un numar de 9 consilieri din cei 15 in functie.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Iacob OCTAVIA

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Luica
Constantin CRISTIANA

 

Comuna Luica 16 Decembrie 2021
Nr. 37

 

@2022