20 (2)

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUICA   

 

Linie

 

Hotărâre nr. 20 din 31 Martie 2022

aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Calarasi și Ialomița, în perioada 2014-2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a indicatorilor tehnico-economici pentru Comuna Luica

 

JUDEȚULCALARASI

   COMUNA LUICA

   CONSILIUL LOCAL

                                                                 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentruProiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Calarasi și Ialomița, în perioada 2014-2020”, a indicatorilor tehnico-economici  ai proiectului  si a indicatorilor tehnico-economici pentru Comuna Luica

           

Consiliul local al Comunei Luica, Județul Calarasi întrunit în ședință ordinară in data de 31.03.2022

Având in vedere:

·         Adresa nr.339/15.03.2022 a societății ECOAQUA S.A.Călărași, înregistrată la Primăria Comunei Luica, cu nr.928/15.03.2022;

·         Referatul  de aprobare al Primarului Comunei Luica, nr.972/18.03.2022;

·         Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Luica nr.973/18.03.2022;

·         Horârea Consiliului Local nr.19/30.05.2014 privind aderarea Comunei Luica la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA;

·         Horârea Consiliului Local nr.37/30.10.2014 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către  societatea ECOAQUA S.A.Calarasi şi aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă şi de canalizare, a Regulamentului serviciului de apă şi de canalizare şi a caietelor de sarcini;

·         Prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 88/2007;

·         Studiul de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Calarasi și Ialomița, în perioada 2014-2020” ;

·         Hotararea AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA” nr.5/10.03.2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, si  a indicatorilor  tehnico-economici  ai proiectului;

·         HCL nr.1/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta;

·         Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Luica;

În conformitate cu:

·         Prevederile Ghidului Solicitantului - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației;

·         Prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi Normele metodologice de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare;

·         Prevederile HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

·         Prevederile OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

·         Prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

·         Prevederile art. 12 alin. (1), lit.c) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată;

·         Prevederile art. 129 alin (1), aln (2), lit b), coroborate cu prevederile alin (4) lit d) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

·         Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată.

În temeiul prevederilor art.139 alin (1) si ale art. 196, alin (1) lit a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ .

                                                 HOTĂRĂŞTE

            Art. 1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Calarasi și Ialomița, în perioada 2014-2020”, in valoare  totala de 1.441.580.807 lei, fara TVA (prețuri curente), reprezentand 291.534.704 euro, fara TVA (preturi curente), precum si indicatorii tehnico-economici ai proiectului, potrivit Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Studiul de Fezabilitate se anexeaza prezentei in format electronic.

            Art. 2 Se aprobă valoarea investitiilor aferente Unitatii Administrativ Teritoriale – Comuna Luica, in valoare totală  de 9.720.470 lei, fără TVA  (prețuri curente), respectiv 1.965.796 euro, fara TVA (preturi curente), reprezentand cheltuieli  eligibile  din valoarea totală a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Calarasi și Ialomița, în perioada 2014-2020, potrivit Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3 Finanţarea obiectivelor de investiţii se asigură prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 din: Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), Bugetul de stat, Bugetele locale si din fondurile proprii ale operatorului sau împrumuturi de la Instituţii Financiare Internaţionale sau Bănci comerciale.

           Art. 4  Obiectivele de investiţii prevăzute la art.2  vor fi amplasate pe terenuri care se află în domeniul public al Comunei Luica. Aceste terenuri sunt disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect.

           

           Art. 5  Cu punerea în aplicare şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Comunei Luica prin serviciile de specialitate şi societatea   ECOAQUA S.A.Calarasi.

           Art. 6 Secretarul general al Comunei Luica va asigura aducerea la cunoştinţă publică a  prevederilor  prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului Comunei Luica, serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, Societatii ECOAQUA SA Calarasi, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA” şi Instituţiei Prefectului Judeţului Calarasi.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,

        DELIU VASILE              

                               

NR.20

Adoptata la Luica                                                                                                Contrasemneaza de legalitate

Astazi 31.03.2022                                                                                                    Secretar general,          

Consilieri prezenti :11                                                                         Constantin Cristiana

Voturi pentru:     11

Voturi impotriva:0

Hotararea s-a adoptat cu un numar de 0 - voturi ,, pentru’’ , 0 -  voturi ,, impotriva ’’, 0 - voturi ,, abtineri ’’, la sedinta fiind prezenti un numar de 0 consilieri din cei 15 in functie.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Iacob OCTAVIA

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Luica
Constantin CRISTIANA

 

Comuna Luica 31 Martie 2022
Nr. 20

 

@2022