25 (2)

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUICA   

 

Linie

 

Hotărâre nr. 25 din 31 Martie 2022

aprobarea implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii: "DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA LUICA,JUDETUL CALARASI”

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CALARASI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUICA

HOTARARE

Privind aprobarea implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii: "DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTA DE  DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA LUICA,JUDETUL CALARASI”

Consiliul Local al comunei Luica, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara in data de  31.03.2022.

Avand in vedere:

-referatul de aprobare al primarului, in calitate de initiator ,nr. 1086/30.03.2022;

-referatul de specialitate intocmit de secretarul general al comunei , nr. 1087/30.03.2022;

-avizul comisiei de specialitate din cadrul  Consiliului Luica Luica,judetul Calarasi;

-prevederile Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ;

-prevederile HCL nr. 18/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta.

In temeiul dispozitiilor art. 129 alin(2)lit.b si d, alin(4) lit.d si f, alin(7) lit. r si ale art.196 alin(1) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

            HOTARASTE

Art.1-Se aproba implementarea proiectului pentru obiectivul de investitii: : "DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTA  DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA LUICA,JUDETUL CALARASI”.

Art.2-Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului: : "DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTA  DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA LUICA,JUDETUL CALARASI” , in suma totala de 17.605.477,84 lei, conform  devizului general anexat.

Art.3.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza dl.DOBRIN ION – primarul comunei Luica,judetul Calarasi si compartimentul contabilitate.

Art.4.- Secretarul general al  comunei Luica,judetul Calarasi  va comunica prezenta hotarare tuturor factorilor interesati.

                                                            PRESEDINTE SEDINTA

                                                                        DELIU VASILE

NR.25                                                                                                    Contrasemneaza  secretar general,

Adoptata la Luica                                                                                                                 Constantin Cristiana 

Astazi  31.03.2022

Nr.consilieri prezenti-11

Voturi pentru-11

Voturi impotriva -0

Hotararea s-a adoptat cu un numar de - voturi ,, pentru’’ , 0 -  voturi ,, impotriva ’’, 0 - voturi ,, abtineri ’’, la sedinta fiind prezenti un numar de 0 consilieri din cei 15 in functie.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Iacob OCTAVIA

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Luica
Constantin CRISTIANA

 

Comuna Luica 31 Martie 2022
Nr. 25

 

@2022