26

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUICA   

 

Linie

 

Hotărâre nr. 26 din 11 Aprilie 2022

Alegerea presedintelui de sedinta

 

COMUNA LUICA

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Telefon /Fax 0242 527021 ;

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Luica pentru lunile aprilie,mai,iunie 2022

                Consiliul Local al comunei Luica,judetul Calarasi ,intrunit in sedinta extraordinara (convocata de indata) in data de  11.04.2022

Având în vedere referatul de aprobare  nr.1242/11.04.2022  întocmit de Primarul comunei Luica ,  raportul de specialitate  nr.1243/11.04.2022 întocmit de secretarul general  al  comunei Luica,

                În conformitate cu prevederile art.123,alin(3) din OG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

                  In temeiul art. 136, alin(1) coroborat cu art.139,alin.(3),lit. c) si art. 196, alin.(1) ,lit.a) , privind  Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T A R A S T E

Art. 1.   DL.APOSTOL MARIAN se desemneaza presedinte de sedinta  pentru  lunile aprilie,mai,iunie 2022.

Art. 2  Secretarul general al comunei Luica,judetul Calarasi va comunica prezenta tuturor factorilor interesati.

                                                                PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                     APOSTOL MARIAN

                                                                                                                               

                                                                                               

                                                                                                               Contrasemneaza   de legalitate ,

                                                                                           Secretar general, CONSTANTIN CRISTIANA

Nr.26                                                                                                                                                                                                                                                                   

Adoptata  la  Luica                                                                                                    

Astazi, 11.04.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nr. consilieri prezenti -8                                                                                                     

Nr.voturi pentru  -    8                                                                                                                                     

Nr.voturi impotriva-0

Hotararea s-a adoptat cu un numar de 8 - voturi ,, pentru’’ , 0 -  voturi ,, impotriva ’’, 0 - voturi ,, abtineri ’’, la sedinta fiind prezenti un numar de 8 consilieri din cei 15 in functie.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Iacob OCTAVIA

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Luica
Constantin CRISTIANA

 

Comuna Luica 11 Aprilie 2022
Nr. 26

 

@2022