29

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUICA   

 

Linie

 

Hotărâre nr. 29 din 11 Aprilie 2022

privind aprobarea depunerii proiectului“Lucrari de crestere a eficientei enrgetice – Caminul cultural din comuna Luica, judetul Calarasi” la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Planul National de Redresare si Rezilienta – PNRR – COMPONENTA C5 – VALUL RENOVARII – AXA 2 – SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA SI REZILIENTA IN CLADIRI PUBLICE – OPERATIUNEA B.1: RENOVAREA INTEGRALA A CLADIRILOR PUBLICE

 

JUDETUL CALARASI

COMUNA LUICA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea depunerii proiectului“Lucrari  de crestere a eficientei enrgetice – Caminul cultural din comuna Luica, judetul Calarasi” la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Planul National de Redresare si Rezilienta – PNRR – COMPONENTA C5 – VALUL RENOVARII – AXA 2 – SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA SI REZILIENTA IN CLADIRI PUBLICE – OPERATIUNEA B.1: RENOVAREA INTEGRALA A CLADIRILOR PUBLICE

   CONSILIUL LOCAL LUICA-JUDETUL CALARASI intrunit in sedinta extraordinara(convocata de indata) in data de 11.04.2022.

   Avand in vedere:

-referatul de specialitate al primarului comunei Luica,judetul Calarasi,dl.DOBRIN ION , nr.1239/11.04.2022;

-raportul de specialitate al secretarului general al  comunei Luica,judetul Calarasi,dna Constantin Cristiana, nr.1240/11.04.2022;

-raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Luica,judetul Calarasi;

-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;         

-prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.907/2016 privind etapele de elaboare si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si metodologiei de elaborare aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile HCL NR.26/11.04.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta.

           În temeiul art. 129 alin.(1), (2) lit.b, (4) lit.d, art.139 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

                                                            H O T A R A S T E

    Art.1- Se aproba depunerea cererii de finantare intocmita conform prevederilor prevezute in Ghidul specific privind regulile si conditiile aplicabile finantarii din fondurile europene aferente PNRR in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 pentru investitia: “Lucrari  de crestere a eficientei enrgetice – Caminul cultural din comuna Luica, judetul Calarasi” pentru care se solicita finantarea in baza Planului National de Redresare si Rezilienta”.

      Art.2 – Se aproba valoarea maxima eligibila a proiectului in suma de 1.786.352,25 lei,  calculata conform formulei de calcul: Valoarea maximă eligibilă a proiectului = (aria desfășurată x cost unitar pentru lucrări de renovare moderată) + (cost stație încărcare rapidă x număr de stații).

      Art. 3 – UAT Luica se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnicoeconomice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare.

       Art. 4 – Se aproba Anexa 1 la prezenta Hotarare de Consiliu care cuprinde descrierea sumara a inevestitiei specifice proiectului: “Lucrari  de crestere a eficientei enrgetice – Camin cultural, comuna Luica, judetul Calarasi”, in concordanta cu masurile propuse pentru renovarea energética a cladirii asa cum reiese din Raportul de audit energetic, cu asumarea atingerii indicatorilor specifici.

        Art.5 – Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul COMUNEI Luica si secretarul general al comunei va comunica prevederile prezentei tuturor factorilor interesati.

     PRESEDINTE SEDINTA

        APOSTOL MARIAN

                                                                          

NR.29                                                                                                    Contrasemneaza  secretar general,

Adoptata la Luica                                                                                                                 Constantin Cristiana 

Astazi  11.04.2022

Nr.consilieri prezenti-8

Voturi pentru-8

Voturi impotriva –0

Hotararea s-a adoptat cu un numar de 8 - voturi ,, pentru’’ , 0 -  voturi ,, impotriva ’’, 0 - voturi ,, abtineri ’’, la sedinta fiind prezenti un numar de 8 consilieri din cei 15 in functie.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Iacob OCTAVIA

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Luica
Constantin CRISTIANA

 

Comuna Luica 11 Aprilie 2022
Nr. 29

 

@2022