30

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUICA   

 

Linie

 

Hotărâre nr. 30 din 28 Aprilie 2022

privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Luica,judetul Calarasi

 

COMUNA LUICA

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

privind aprobarea  modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Luica,judetul Calarasi

            Consiliul Local Luica , judetul Calarasi intrunit in sedinta ordinara in data de 28.04.2022.

            Avand in vedere:

-Referat de aprobare al  Primarului comunei Luica nr. 1173/4.04.2022 pentru aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului;

-raport de specialitate nr.1174/4.04.2022, al secretarului  general al  comunei, prin care solicita aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului ;

-adresa  Institutiei Prefectului , judetul Calarasi nr.2309/2022 privind  stabilirea numarului total de posturi;

-prevederile  HCL nr.26/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta;

-raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Luica,judetul Calarasi;

-prevederile art. 19,al.2,lit.a),al.3,lit.c),art.407,art.610,al.1,art.611,al.1 din OUG NR. 57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei;

-prevederile art. 11, al.1 si 2 din Legea  153/2017 privind salarizarea  personalului platit  din fonduri publice.

  In temeiul art. 136, alin(1) coroborat cu art.139,alin.(3),lit. c) si art. 196, alin.(1) ,lit.a) , privind  Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T A R A S T E

  Art.1 –Aprobarea  modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Luica,judetul Calarasi, conform anexelor 1si 2 ce fac parte  integranta din prezenta hotarare, in urma stabilirii numarului total de posturi de catre  Institutia Prefectului- Judetul Calarasi  

   Art.2 - Cu ducere la indeplinire a prevederilor hotararii, dupa aprobarea prezentului proiect, se insarcineaza compartimentele Resurse Umane si financiar-contabil al Primariei Luica.

    

                                                            PRESEDINTE  SEDINTA

                                                               APOSTOL MARIAN

                                                           

  Nr. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Nr.consilieri,total-11

Adoptata  la  Luica                                                                                                    Nr. consilieri prezenti -11

Astazi, 28.04.2022                                                                                                    Nr.voturi pentru  -  11                                                                                                                                                                                                  Nr.voturi impotriva-0

                                                                                                    

                                                                                                 Contrasemneaza   de legalitate ,

                                                                                           Secretar general, CONSTANTIN CRISTIANA

Hotararea s-a adoptat cu un numar de 11 - voturi ,, pentru’’ , 0 -  voturi ,, impotriva ’’, 0 - voturi ,, abtineri ’’, la sedinta fiind prezenti un numar de 11 consilieri din cei 15 in functie.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Iacob OCTAVIA

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Luica
Constantin CRISTIANA

 

Comuna Luica 28 Aprilie 2022
Nr. 30

 

@2022