31

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUICA   

 

Linie

 

Hotărâre nr. 31 din 28 Aprilie 2022

 

 JUDETUL CALARASI

COMUNA LUICA

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

Privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei  Luica,judetul Calarasi a unui teren  arabil in suprafata de 407 m.p.,situat in extravilanul comunei Luica,T 43

     CONSILIUL LOCAL LUICA,JUDETUL CALARASI INTRUNIT IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 28.04.2022

     Avand in vedere:

-referatul de aprobare al primarului comunei Luica,judetul Calarasi,dl.Dobrin Ion , nr.1314/18.04.2022;

-raportul de specialitate nr.1315/18.04.2022 privind stabilirea istoricului de rol pentru suprafata de 407 m.p. al dnei ZAMFIR EUGENIA,consilier cadastru in aparatul de specialitate al primarului comunei Luica;

-raportul comisiei speciale de inventariere a domeniului public si privat al UAT LUICA nr.1317/18.04.2022;

-procesul verbal al Comisiei Locale de fond funciar Luica nr. 1318/18.04.2022;

-avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Luica,judetul Calarasi;

-prevederile HCL nr. 26/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta;

-prevederile art.31,alin.2 din Legea nr.18/1991-Legea fondului funciar si republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art. 129,alin.2,litera c) si alin.4 lit.d),art.354,355 si 362 din Ordonanta de Guvern nr.57/2019 privind Codul Administrativ .

    In temeiul art.139 alin(1),art.196,alin.(1),lit.(a) din Ordonanta de Guvern nr.57/2019 privind Codul Administrativ .

                                                   H O T A R A S T E

   Art.1.Se constata atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Luica,judetul Calarasi a unui teren  arabil in suprafata de 407 m.p.,situat in extravilanul comunei Luica,T 43,dupa cum urmeaza:

            Suprafata totala este de 407 m.p.situata in extravilanul comunei Luica,judetul Calarasi,T 43,nr.cadastral 21604,vecini la N-DRUM,la S-DRUM,la E-DRUM,la V-STOEAN CRISTEA,conform planului de amplasament  anexa la prezenta hotarare.

   Art.2.Primarul comunei Luica,judetul Calarasi prin compartimentul de specialiatate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

   Art.3.Secretarul general al comunei Luica,judetul Calarasi va comunica prezenta tuturor factorilor interesati.

PRESEDINTE  SEDINTA

                                                                 APOSTOL MARIAN

  Nr.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nr.consilieri,total-11

Adoptata  la  Luica                                                                                                    Nr. consilieri prezenti -11

Astazi, 28.04.2022                                                                                                    Nr.voturi pentru  -  11                                                                                                                                                                                                  Nr.voturi impotriva-0

                                                                                                    

                                                                                                 Contrasemneaza   de legalitate ,

                                                                                           Secretar general, CONSTANTIN CRISTIANA

Hotararea s-a adoptat cu un numar de 11 - voturi ,, pentru’’ , 0 -  voturi ,, impotriva ’’, 0 - voturi ,, abtineri ’’, la sedinta fiind prezenti un numar de 11 consilieri din cei 15 in functie.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Iacob OCTAVIA

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Luica
Constantin CRISTIANA

 

Comuna Luica 28 Aprilie 2022
Nr. 31

 

@2022