32

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUICA   

 

Linie

 

Hotărâre nr. 32 din 28 Aprilie 2022

Privind modificarea HCL nr. 37/16.12.2021 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Luica,judetul Calarasi

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CALARASI

COMUNA LUICA

HOTĂRÂRE

 Privind modificarea HCL nr. 37/16.12.2021 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Luica,judetul Calarasi

            CONSILIUL LOCAL LUICA – JUDETUL CALARASI,intrunit in sedinta ordinara in data de 28.04.2022

            Avand in vedere:

-referatul de aprobare nr.1320/19.04.2022 al primarului comunei Luica judetul Calarasi;

-raportul de specialitate nr.1321/19.04.2022  al secretarului general al comunei Luica;

-raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Luica;

-prevederile art.354,355 si art.361 alin(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile HG nr.392/2020 pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat  al comunelor,al oraselor,al judetelor si al municipiilor;

-prevederile HCL nr. 26/11.04.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta;

    In temeiul art.139 alin(1),art.196,alin.(1),lit.(a) din Ordonanta de Guvern nr.57/2019 privind Codul Administrativ .

H O T A R A S T E

            Art.1.-Se aproba modificarea HCL nr. 37/16.12.2022 a Consiliului Local Luica in sensul ca se inlocuieste anexa  la hotarare cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2.Primarul comunei Luica prin compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce  la indeplinire  prevederile prezentei hotarari .

            Art.3.Secretarul general al comunei Luica,judetul Calarasi va comunica prezenta tuturor factorilor interesati.

PRESEDINTE SEDINTA

                                                  APOSTOL MARIAN

Nr .32                                                              Contrasemneaza secretar general                                       

Adoptata la Luica                                                                         Constantin  Cristiana

           

Astazi   28.04.2022                                         .                                  

Nr.consilieri prezenti-11

Nr voturi pentru – 11

Nr.voturi impotriva –0

Hotararea s-a adoptat cu un numar de 11 - voturi ,, pentru’’ , 0 -  voturi ,, impotriva ’’, 0 - voturi ,, abtineri ’’, la sedinta fiind prezenti un numar de 11 consilieri din cei 15 in functie.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Iacob OCTAVIA

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Luica
Constantin CRISTIANA

 

Comuna Luica 28 Aprilie 2022
Nr. 32

 

@2022