1022

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI LUICA   

 

Linie

 

Proiect de hotărâre

aprobarea implementării proiectului ”Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale nr.1 Luica de a gestiona situația de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”

 

JUDETUL CALARASI

COMUNA LUICA

PRIMARIA

Nr.1022/24.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

cu privirea la aprobarea implementării proiectului ”Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale nr.1 Luica de a gestiona situația de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”

            DOBRIN ION -PRIMARUL COMUNEI LUICA,JUDETUL CALARASI

    Având în vedere:

- adresa Școlii Gimnaziale nr.1 Luica nr.219/21.03.2022, însoțită deadresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene – Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare nr. 31214/18.03.2022;

În baza :

-Apelului POIM/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19;

-Prevederile Legii Nr.273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile Legii Nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare

-prevederile art. 38 alin. (1) din HG 93/18.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

In temeiul art. 136, alin(1) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă implementarea proiectului ”Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale Nr. 1 Luica de a gestiona situația de pandemie generată de virusul SARS-CoV-2”, al cărui beneficiar este Școala Gimnazială Nr. 1 Luica

       Art.2. (1)Valoarea proiectului de 489226,63 lei a fost inclusă în Bugetul local, aprobat prin HCL nr.9/10.02.2022, la capitolul bugetar 4801 – Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate, din care valoarea eligibilă este 489226,63  lei și valoarea neeligibilă este 0.

               (2) Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanţare din REACT-EU, Obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale, cod SMIS 143375

PRIMAR,

                                                                          DOBRIN ION

                                                                                                                                Avizeaza pentru legalitate

                                                                                                                                   Secretar general

                                                                                                                                  Constantin Cristiana

                                   

 

 

INIȚIATOR
Primarul Comunei
Dobrin Ion

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Luica
Constantin CRISTIANA

 

 

Comuna Luica 24 Martie 2022
Nr. 1022

@2022