1226

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI LUICA   

 

Linie

 

Proiect de hotărâre

aprobarea parteneriatului pentru proiectul „Dezvoltare retea inteligentă de distributie a gazelor naturale în comunele LUICA și NANA, Judetul Călărași”

 

JUDETUL CALARASI

COMUNA LUICA

PRIMAR

NR.1226/11.04.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea parteneriatului pentru proiectul Dezvoltare retea inteligentă de distributie a gazelor naturale în comunele LUICA și NANA, Judetul Călărași

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

a)       prevederile art. 1 alin. (1) și alin. (2), art. 2 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii, cu modificările şi completările ulterioare;

b)      prevederile art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului national de racordare a populatiei și clientilor noncasnici la sistemul inteligent de distributie a gazelor naturale, modificată și completată;

c)       prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii Anghel Saligny;

d)      prevederile art. 89, alin. (1), alin. (2), alin. (5), alin. (8), art. 90 alin. (1), ale art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a) precum şi ale art. 139 alin. (3) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Tinând cont de:

a)       prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;

b)      prevederile art. 121 alin. (1) și (2) din Constitutia României, republicată, aprobată prin Legea de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003;

c)       prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d)      prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare;

     Respectând prevederile Legii nr. 52/2003 republicată (r2) privind transparenta decizională în administratia publică.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE

           Art. 1. - Se aprobă parteneriatul format din Comuna LUICA și Comuna NANA din Judetul Călărași, pentru primirea finantării și implementarea activitătilor aferente proiectului: „DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE, LUICA si NANA, JUDETUL CĂLĂRAȘI”, care va fi depus spre finantare în cadrul Programului National de Investitii„Anghel Saligny”.

           Art. 2. - (1) Se aprobă acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului „DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE  LUICA si NANA, JUDETUL CĂLĂRAȘI” continut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          (2) Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului „DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE LUICA  ȘI NANA, JUDETUL CĂLĂRAȘI” va putea fi modificat în functie de exigentele finantatorului raportate la modificările legislative, cu acordul tuturor partenerilor.

                 Art. 3. - Lider de asociere al parteneriatului format din Comuna LUICA  și Comuna NANA din Judetul Călărași este Comuna LUICA, Judetul Călărași.

            Art. 4. - Se desemnează domnul DOBRIN ION , Primarul Comunei LUICA , ca reprezentant legal al liderului asocierii și al proiectului „DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE LUICA  ȘI NANA, JUDETUL CĂLĂRAȘI” în relatia cu finantatorul, cât și în relatia cu tertii.

                 Art. 5. - Rolurile şi responsabilitătile în implementarea proiectului fiecărui membru al parteneriatului (lider de asociere și parteneri) format din Comuna LUICA si Comuna NANA din Judetul Călărași, vor fi stabilite în ACORDUL DE PARTENERIAT ce urmează a fi semnat.

                Art. 6. - Partenerii acordului se obligă ca în termen de 1 an de la data semnării acordului de parteneriat să înfiinteze Asociatia de dezvoltare intercomunitară, în vederea solicitării includerii în Programul National Anghel Saligny a obiectivelor de investitii.

           Art. 7. - Primarul Comunei Luica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

             Art. 8. - (1) Prezenta hotărâre are caracter individual și va intra în vigoare la data comunicării către Primarul      Comunei Luica.

             (2) Prezenta hotărâre poate fi contestată în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

             (3) Secretarul general al Comunei Luica va asigura publicarea și comunicarea prezentei hotărâri tuturor factorilor interesati.

                             PRIMAR

                             DOBRIN ION

                                                                                                   AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

                                                                                                           SECRETAR GENERAL

                                                                                                                     Constantin Cristiana

 

 

INIȚIATOR
Primarul Comunei
Dobrin Ion

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Luica
Constantin CRISTIANA

 

 

Comuna Luica 11 Aprilie 2022
Nr. 1226

@2022