1248

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI LUICA   

 

Linie

 

Proiect de hotărâre

aprobarea Cererii de finanțare și Devizului general estimativ al obiectivului de investiții „DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE LUICA, NANA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „ANGHEL SALIGNY”

 

JUDETUL CALARASI

COMUNA LUICA

PRIMAR

NR.1248/11.04.2022

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea Cererii de finanțare și Devizului general estimativ al obiectivului de investiții „DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE LUICA, NANA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „ANGHEL SALIGNY”

DOBRIN ION -PRIMARUL COMUNEI LUICA,JUDETUL CALARASI

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

a)  prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

b)  prevederile art. 4 alin. (1) lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”;

c)     prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

d)    prevederile Ordinului comun al MDLPA/ME nr. 278/167/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții Anghel Saligny, pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021;

e)     prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de:

a)     prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;

b)    prevederile art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003;

c)     prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d)    prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare ;

e)     prevederile art. 211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Luând act de:

Referatul de aprobare nr. 1249 din 11.04.2022, elaborat de Primarul Comunei LUICA,


Raportul compartimentului de specialitate nr. 1250 din 11.04.2022.

Devizul general al obiectivului de investiții "DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE LUICA ȘI NANA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI" pentru Asocierea de parteneriat a comunelor Luica și Nana, Județul Călărași, întocmit de SC MLC GAZE PROIECT S.R.L.;

     Devizul general al obiectivului de investiții "DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE LUICA ȘI NANA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI" pentru Comuna Luica întocmit de SC MLC GAZE PROIECT S.R.L.;

Constatând respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 republicată (r2) privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE:

Art. 1. - Se aprobă Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE LUICA SI NANA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” în vederea includerii la Finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă depunerea Cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE LUICA SI NANA, JUDETUL CALARASI” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Art. 3. - (1) Se aprobă Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE LUICA SI NANA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, precum și valoarea totală a investiției în cuantum de 35.110.697,72 lei (TVA inclus), conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     (2) Se aprobă Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA LUICA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, precum și valoarea totală a investiției în cuantum de 17.568.754,85 lei (TVA inclus), conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se aprobă asigurarea cofinanțării de la bugetul local al comunei Luica a sumei de 878.917,64 lei (TVA inclus), reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului.

Art. 5 - (1) Se împuternicește Primarul Comunei Luica, dl. Dobrin Ion, ca reprezentant legal al liderului asocierii, să semneze toate actele necesare pentru depunerea cererii de finanțare.

(2) După înființarea ADI – ului, dl. Dobrin Ion va fi Președintele Asociației de dezvoltare Intercomunitare formată din comunele Luica si Nana și va semna toate documentele pentru obținerea finanțării și implementarea proiectului.

Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Comunei Luica și aparatul său de specialitate.

Art. 7. - (1) Prezenta hotărâre are caracter individual și va intra în vigoare la data comunicării către Primarul Comunei Luica.(2) Prezenta hotărâre poate fii contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Secretarul general al Comunei Luica va asigura publicarea și comunicarea prezentei hotărâri tuturor factorilor interesaţi.

PRIMAR,

                                                                        DOBRIN ION

Avizeaza ,

                                                                                                                        Secretar general

CONSTANTIN CRISTIANA

 

 

INIȚIATOR
Primarul Comunei
Dobrin Ion

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Luica
Constantin CRISTIANA

 

 

Comuna Luica 11 Aprilie 2022
Nr. 1248

@2022