1172

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI LUICA   

 

Linie

 

Proiect de hotărâre

privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Luica,judetul Calarasi

 

COMUNA LUICA

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

PRIMAR

NR.1172/4.04.2022

PROIECT DE H O T A R A R E

privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Luica,judetul Calarasi

            DOBRIN ION – PRIMARUL COMUNEI LUICA,JUDETUL CALARASI

            Avand in vedere:

-adresa  Institutiei Prefectului , judetul Calarasi nr.2309/2022 privind  stabilirea numarului total de posturi;

-prevederile art. 19,al.2,lit.a),al.3,lit.c),art.407,art.610,al.1,art.611,al.1 din OUG NR. 57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei;

-prevederile art. 11, al.1 si 2 din Legea  153/2017 privind salarizarea  personalului platit  din fonduri publice.

  In temeiul art. 136, alin(1) coroborat cu art.139,alin.(3),lit. c) si art. 196, alin.(1) ,lit.a) , privind  Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare.

PROPUN SPRE APROBARE:

Aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Luica,judetul Calarasi, conform anexelor 1si 2 ce fac parte  integranta din prezenta hotarare,in urma stabilirii numarului total de posturi de catre  Institutia Prefectului- Judetul Calarasi.

   Cu ducere la indeplinire a prevederilor hotararii, dupa aprobarea prezentului proiect, se insarcineaza compartimentele Resurse Umane si financiar-contabil al Primariei Luica.

                                                                PRIMAR

                                                            DOBRIN ION    

           

                                                                                                            Avizat legalitate,

                                                                                                            Secretar general

                                                                                                            Constantin Cristiana

               

  

 

 

INIȚIATOR
Primarul Comunei
Dobrin Ion

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Luica
Constantin CRISTIANA

 

 

Comuna Luica 04 Aprilie 2022
Nr. 1172

@2022