1313

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI LUICA   

 

Linie

 

Proiect de hotărâre

Privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Luica,judetul Calarasi a unui teren arabil in suprafata de 407 m.p.,situat in extravilanul comunei Luica,T 43

 

JUDETUL CALARASI

COMUNA LUICA

PRIMAR

NR.1313/18.04.2022

PROIECT DE HOTARARE

Privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei  Luica,judetul Calarasi a unui teren  arabil in suprafata de 407 m.p.,situat in extravilanul comunei Luica,T 43

    DOBRIN ION -PRIMARUL COMUNEI LUICA,JUDETUL CALARASI

     Avand in vedere:

-referatul de aprobare al primarului comunei Luica,judetul Calarasi,dl.Dobrin Ion , nr.1314/18.04.2022;

-raportul de specialitate nr.1315/18.04.2022 privind stabilirea istoricului de rol pentru suprafata de 407 m.p. al dnei ZAMFIR EUGENIA,consilier cadastru in aparatul de specialitate al primarului comunei Luica;

-raportul comisiei speciale de inventariere a domeniului public si privat al UAT LUICA nr.1317/18.04.2022 ;

-procesul verbal al Comisiei Locale de fond funciar Luica nr. 1318/18.04.2022;

-prevederile art.31,alin.2 din Legea nr.18/1991-Legea fondului funciar si republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art. 129,alin.2,litera c) si alin.4 lit.d),art.354,355 si 362 din Ordonanta de Guvern nr.57/2019 privind Codul Administrativ .

    In temeiul art.139 alin(1),art.196,alin.(1),lit.(a) din Ordonanta de Guvern nr.57/2019 privind Codul Administrativ .

                                                  PROPUN SPRE APROBARE:

Art.1.Se constata atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Luica,judetul Calarasi a unui teren  arabil in suprafata de 407 m.p.,situat in extravilanul comunei Luica,T 43,dupa cum urmeaza:

            Suprafata totala este de 407 m.p.situata in extravilanul comunei Luica,judetul Calarasi,T 43,nr.cadastral 21604,vecini la N-DRUM,la S-DRUM,la E-DRUM,la V-STOEAN CRISTEA,conform planului de amplasament  anexa la prezenta hotarare.

   Art.2.Primarul comunei Luica,judetul Calarasi prin compartimentul de specialiatate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

   Art.3.Secretarul general al comunei Luica,judetul Calarasi va comunica prezenta tuturor factorilor interesati.

                                                               

                                                                                PRIMAR

                                                                          DOBRIN ION                                                                                                

                                                                                                 Avizeaza  de legalitate ,

                                                                                           Secretar general, CONSTANTIN CRISTIANA

 

 

INIȚIATOR
Primarul Comunei
Dobrin Ion

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Luica
Constantin CRISTIANA

 

 

Comuna Luica 18 Aprilie 2022
Nr. 1313

@2022