1319

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI LUICA   

 

Linie

 

Proiect de hotărâre

Privind modificarea HCL nr. 37/16.12.2021 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Luica,judetul Calarasi

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CALARASI

COMUNA LUICA

PRIMAR

Nr.1319/19.04.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind modificarea HCL nr. 37/16.12.2021 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Luica,judetul Calarasi

            DOBRIN ION -PRIMARUL COMUNEI LUICA

            Avand in vedere:

-referatul de aprobare nr.1320/19.04.2022 al primarului comunei Luica judetul Calarasi;

-raportul de specialitate nr.1321/19.04.2022  al secretarului general al comunei Luica;

-prevederile art.354,355 si art.361 alin(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile HG nr.392/2020 pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat  al comunelor,al oraselor,al judetelor si al municipiilor;

    In temeiul art.139 alin(1),art.196,alin.(1),lit.(a) din Ordonanta de Guvern nr.57/2019 privind Codul Administrativ .

                                                PROPUN SPRE APROBARE:

            Art.1.-Se aproba modificarea HCL nr. 37/16.12.2022 a Consiliului Local Luica in sensul ca se inlocuieste anexa  la hotarare cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2.Primarul comunei Luica prin compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce  la indeplinire  prevederile prezentei hotarari .

            Art.3.Secretarul general al comunei Luica,judetul Calarasi va comunica prezenta tuturor factorilor interesati.

                                                            PRIMAR

                                                            DOBRIN ION

                                                                                                Avizat legalitate,

                                                                                                 Secretar general

                                                                                        CONSTANTIN CRISTIANA

 

 

INIȚIATOR
Primarul Comunei
Dobrin Ion

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Luica
Constantin CRISTIANA

 

 

Comuna Luica 19 Aprilie 2022
Nr. 1319

@2022