1535

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI LUICA   

 

Linie

 

Proiect de hotărâre

privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului„Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public in Com. Luica Jud. Calarasi”finanţat prin COMPONENTA 10 - Fondul Local din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,

 

JUDETUL CALARASI

COMUNA LUICA

PRIMAR

NR.1535/13.05.2022

                                             PROIECT DE  HOTĂRÂRE

privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului„Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public in Com. Luica Jud. Calarasi”finanţat prin COMPONENTA 10 - Fondul Local din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,

DOBRIN ION – PRIMARUL COMUNEI LUICA,JUDETUL CALARASI

Avand in vedere:

-referatul de specialitate al primarului ,dl.DOBRIN ION , nr.1536/13.05.2022;

-raportul de specialitate al secretarului general al comunei ,dna CONSTANTIN CRISTIANA,nr.1537/13.05.2022;

-prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-prevederile Ordinului referitor la ghidul de finanțare alCONDIȚII de ACCESARE a FONDURILOR europene aferente PNRR in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 – Componenta c10 – fondul local”Ministerul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei;

-Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                PROPUN SPRE APROBARE:

Art. 1. - Se aproba participarea Comunei Luica in cadrul Programului PNRR/2022/C10 – Componenta c10 – fondul local finantat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei – denumit in continuare PROGRAM.

Art. 2. –  Comuna Luica va respecta toate cerintele PROGRAMULUI  si a contractului de finantare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de investitii. In acest sens, se aproba participarea in cadrul proiectului la Program, respectiv:

-           Isi exprima acordul privind asigurarea şi susţinerea valorii maxime eligibile a proiectului;

-           Isi exprima acordul cu privire la contractarea finanţării;

-           Isi exprima acordul privind susţinerea in totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului ce vor aparea pe parcursul derularii proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/ elaborate în etapa de implementare;

·         Valoarea eligibila a investitiei (fara statii) este de 465.261,40 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 88.399,67 lei .

·         Valoarea statiilor de incarcare este de 246.135,00 lei fara TVA.

·         Valoarea neeligibila este 31.100,00 lei fara TVA la care se adauga suma de 5.434,00 lei TVA

·         Valoarea totala eligibila a proiectului este de 711.396,40 lei fara TVA

Art.  3. - Se aproba Nota de fundamentare a investitiei conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art. 4. -  Se aproba Descrierea sumara a investitiei conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Art. 5. - Persoana desemnata sa reprezinte Comuna Luica in relatia cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei este reprezentantul legal, in dubla calitate a acestuia de primar si ordonator principal de credite.

Art. 6. –Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Luica, in persoana domnului DOBRIN ION.

Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luica și prefectului județului Calarasi și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primaria-luica.ro.

                                                                               

                             PRIMAR

                             DOBRIN ION

                                                                                       AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

                                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                            Constantin Cristiana

 

 

INIȚIATOR
Primarul Comunei
Dobrin Ion

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Luica
Constantin CRISTIANA

 

 

Comuna Luica 13 Mai 2022
Nr. 1535

@2022