Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

1
Alegerea presedintelui de sedinta
27.01.2022
390
03.02.2022
03.02.2022
10.02.2022
COMUNA LUICA

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Telefon /Fax 0242 527021 ;

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Luica pentru lunile ianuarie ,februarie,martie 2022

                Consiliul Local al comunei Luica,judetul Calarasi ,intrunit in sedinta ordinara in data de  27.01.2022

Având în vedere referat de aprobare  nr.37/5.01.2022  întocmit de Primarul comunei Luica ,  raportul de specialitate  nr.38/5.01.2022 întocmit de secretarul general  al  comunei Luica,

                În conformitate cu prevederile art.123,alin(3) din OG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

                  In temeiul art. 136, alin(1) coroborat cu art.139,alin.(3),lit. c) si art. 196, alin.(1) ,lit.a) , privind  Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T A R A S T E

Art. 1.   DELIU VASILE se desemneaza presedinte de sedinta  pentru  lunile ianuarie, februarie, martie 2022 .

Art. 2  Secretarul comunei Luica,judetul Calarasi va comunica prezenta tuturor factorilor interesati.

                                                                PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                     DELIU VASILE

                                                                                                                               

                                                                                               

                                                                                                               Contrasemneaza   de legalitate ,

                                                                                           Secretar general, CONSTANTIN CRISTIANA

Nr.  1                                                                                                                                                                                                                                                                   

Adoptata  la  Luica                                                                                                    

Astazi, 27.01.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nr. consilieri prezenti -11                                                                                                  

Nr.voturi pentru  -    7                                                                                                                                     

Nr.voturi impotriva-4

Voturi

0
0
0

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

@2022