Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

2
modificarea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului Local Luica,judetul Calarasi
27.01.2022
390
03.02.2022
03.02.2022
10.02.2022

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

COMUNA LUICA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

              privind modificarea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului Local Luica,judetul Calarasi

Consiliul local al comunei Luica, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţa ordinara la data de 27.01.2022,

Având în vedere :

-referatul de aprobare al primarului comunei Luica,judetul Calarasi ,dl.DOBRIN ION , nr. 190/19.01.2022;

-raportul de specialitate al secretarului general al comunei, dna Constantin Cristiana, nr. 191/19.01.2022;

-prevederile Incheierii Judecatoriei Oltenita inregistrata sub nr.3270 in data de 7.12.2021 privind validarea mandatului domnului GRIGORE MARIN,candidat din partea PSD;

-prevederile art.124, alin(3),art.126, alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei,

  In temeiul art. 129,alin (1),alin(2),art.196, alin(1),lit. (a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei.

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 – Se aproba modificarea celor 3 comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Luica,judetul Calarasi ,conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare,ca urmare a incetarii mandatului de consilier local al dlui APOSTOL LIVIU si validarea mandatului de consilier local al supleantului GRIGORE MARIN.

Art.2 Secretarul general al localităţii va asigura comunicarea prezentei tuturor factorilor interesati.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           DELIU VASILE

                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                           Secretar general,

                                                                                                   Constantin Cristiana

Nr.2

Adoptată la comuna Luica

Astăzi, 27.01.2022

Adoptata cu 11 voturi pentru, din 11 consilieri existenti

Anexa la hotărârea nr.2 din 27.01.2022

TABEL NOMINAL

privind componenţa Comisiilor de specialitate ale

Consiliului local Luica

            I.Comisia juridica si de disciplina ,administratia publica locala,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor;

           

            1.DRAGNE LUCIAN

           

            2.IACOB GICĂ

           

            3. PISICĂ LAURA -GABRIELA

            II.Comisia pentru  programe de dezvoltare economico-sociala ,buget –finante,administrarea domeniului public si privat al comunei ,gospodarire comunala,protectia mediului ,servicii si comert,agricultura;

1.DOBRIN NICOLAE

2.IACOB OCTAVIA

3.DRAGNE LUCIAN

4.VIZIRU CRISTINA

5.DELIU VASILE

            III.Comisia pentru  invatamant ,sanatate,cultura,protectie sociala ,activitati sportive si de agrement;

1.IACOB OCTAVIA

2.APOSTOL MARIAN

3.ANGHELACHE ELENA

4.VĂCARU TUDOR

5.GRIGORE MARIN

Preşedinte de ŞEDINŢĂ,

                                                          DELIU VASILE

Voturi

0
0
0

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

@2022