Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

3
aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local la comuna Luica, judetul Calarasi pe anul 2022
27.01.2022
390
03.02.2022
03.02.2022
10.02.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL CALARASI

COMUNA LUICA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local la comuna Luica, judetul Calarasi

pe anul 2022

     CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUICA, JUDEŢUL CALARASI întrunit in şedinţa ordinara, astăzi,27.01.2021

Având  in vedere :

-referatul de aprobare al primarului comunei Luica,judetul Calarasi nr.3874/28.12.2021;

-raportul de specialitate nr.3875/28.12.2021,al dlui STATE ALEXANDRU,prin care aprobarea  propune Planului de actiuni si lucrari de interes local;

-prevederile HCL NR. 1/27.01.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta;

-avizul comisiei de specialitate de pe langa Consiliul Local Luica, judetul Calarasi;

-prevederile art. 6 alin. (7) si alin.(8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata;

-prevederile HGR nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

  In temeiul art. 136, alin(1) coroborat cu art.139,alin.(3),lit. c) si art. 196, alin.(1) ,lit.a) , privind  Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARARE 

Art.1.   Se  aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local la comuna Luica, judetul Calarasi, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.   Primarul, viceprimarul  si aparatul financiar contabil vor  duce la îndeplinire  prevederile hotărârii .

Secretarul general al  comunei  va comunica prevederile prezentei tuturor factorilor interesati.

Presedinte de sedinta

       DELIU VASILE

                                                                                                                                                                               

Nr.3

Adoptata la comuna Luica                                                                           Contrasemneaza de legalitate

Secretar general

Astăzi, 27.01.2022

Nr. Consilieri prezenti :11                                                      Constantin Cristiana

Voturi pentru: 11

Voturi impotriva:0

                                                                               

                                                                               

Voturi

0
0
0

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

@2022