Registrul proiectelor de hotarâri

355
03.02.2022
Aprobarea ROF CONSILIUL LOCAL LUICA
Dobrin Ion
Primarul Comunei
358
03.02.2022
03.02.2022
03.02.2022
03.02.2022

JUDETUL CALARASI

COMUNA LUICA

PRIMAR

NR.355/3.02.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI LUICA, JUDETUL CALARASI

            DOBRIN ION -PRIMARUL COMUNEI LUICA,JUDETUL CALARASI

            Avand in vedere:

-prevederile  Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
-prevederile  de art.2 din Ordinul Administratiei Publice nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local;
     În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”a”,alin.3 lit a , art 139 alin.3, lit.i , art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ :

                                                PROPUN SPRE APROBARE

Art.1.-Se aprobă Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Luica ,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Prezenta hotarare poate fi atacata in instanta, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.544/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.

                                                                                PRIMAR,

                                                                         DOBRIN ION

                                                                                                                                Avizeaza pentru legalitate

                                                                                                                                   Secretar general

                                                                                                                                  Constantin Cristiana

@2022