Registrul proiectelor de hotarâri

360
03.02.2022
Aprobarea ROF aparatul de specialitate al primarului comunei Luica
Dobrin Ion
Primarul Comunei
361
03.02.2022
03.02.2022
03.02.2022
03.02.2022

JUDEȚUL CALARASI

COMUNA LUICA

PRIMAR

NR.360/3.02.2022

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Luica,Judetul Calarasi

DOBRIN ION -PRIMARUL COMUNEI LUICA

Avand in vedere:

-prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,republicata;

-prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c), 139 alin. (1) ,art. 196 alin. (1) lit. a) ,art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

            PROPUN SPRE APROBARE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Luica, prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata in instanta, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.544/2004,cu modificarile si completarile ulterioare

 

                                                                                PRIMAR,

                                                                         DOBRIN ION

                                                                                                                                Avizeaza pentru legalitate

                                                                                                                                   Secretar general

                                                                                                                                  Constantin Cristiana

 

 

@2022