Registrul proiectelor de hotarâri

3905
29.12.2021
Aprobarea Planului de paza al comunei Luica,judetul Calarasi
Dobrin Ion
Primarul Comunei
349
02.02.2022
03.02.2022
03.02.2022
03.02.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL CALARASI

PRIMAR

NR.3905/29.12.2021

                                                PROIECT DE HOTARARE

        privind aprobarea  PLANULUI DE PAZA in com.Luica,judetul Calarasi pe anul 2022

            DOBRIN ION –PRIMARUL COMUNEI LUICA,JUDETUL CALARASI

Având  in vedere:

-prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii nr. 52/2003 - Lege privind transparenta decizionala in administratia publica;

                                                                                                                                                                                          

            In temeiul art. 136, alin(1) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

                       

H O T A R A S T E

Art. 1.  Se aproba PLANUL  DE PAZA  AL COMUNEI LUICA,JUDETUL CALARASI PENTRU ANUL 2022 , conform anexei care face parte integrata din prezenta hotarare.

Art.2.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se împuterniceşte  domnul  primar si domnul viceprimar, in colaborare cu Comisia de specialitate pentru probleme de ordine si linişte publica si aparatul  financiar  contabil al  primăriei.

PRIMAR,                                                                                      SECRETAR GENERAL

DOBRIN ION                                                                            CONSTANTIN CRISTIANA

@2022