Registrul proiectelor de hotarâri

366
03.02.2022
Desemnarea consilierilor locali care sa faca parte din Comisia de evaluare a performantelor individuale ale secretarului general al comunei
Dobrin Ion
Primarul Comunei
367
03.02.2022
03.02.2022
03.02.2022
03.02.2022

JUDETUL CALARASI

COMUNA LUICA

PRIMAR

NR.366/3.02.2022

PROIECT DE HOTARARE

privind desemnarea consilierilor locali care sa faca parte din  Comisia pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei LUICA

DOBRIN ION -PRIMARUL COMUNEI LUICA, JUDETUL CĂLĂRAŞI

Având  in vedere:

·        prevederile Legii nr. 52/2003, Lege privind transparenta decizionala in administratia publica;

·        prevederile cu prevederile art.485 alin. (5), art. 11 alin. (4)  si alin.(6), din Anexa nr. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

·        prevederile art. 7 alin.(2) din Codul Civil;

            In temeiul art. 136, alin(1) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

PROPUN SPRE APROBARE:

      Art.1  Se aprobati desemnarea a  doi consilieri locali care sa faca parte din  Comisia pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Luica,judetul Calarasi.

Art.2.Secretarul general al comunei Luica va comunica prevederile prezentei hotarari tuturor factorilor interesati.

PRIMAR,

                                                                         DOBRIN ION

                                                                                                                                Avizeaza pentru legalitate

                                                                                                                                   Secretar general

                                                                                                                                  Constantin Cristiana

@2022