Registrul proiectelor de hotarâri

660
21.02.2022
aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN, în vederea obţinerii avansului pentru proiectul integrat ”INFIINTARE SISTEM ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA LUICA,JUDETUL CALARASI”,prin AFIR
Dobrin Ion
Primarul Comunei
661
21.02.2022
21.02.2022
21.02.2022
21.02.2022

JUDETUL CALARASI

COMUNA LUICA

PRIMAR

NR. 660/21.02.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN, în vederea obţinerii avansului pentru proiectul integrat ”INFIINTARE SISTEM ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA LUICA,JUDETULCALARASI”,prin AFIR

            DOBRIN ION – PRIMARUL COMUNEI LUICA,JUDETUL CALARASI

Având în vedere:

-Contractul de finanţare nerambursabilă nr. C0720AN00021681200382/21.06.2017 , incheiat  cu APDRP/AFIR cu  anexele sale;

-Actele aditionale  nr. 1/12.03.2018, nr.2/25.06.2018, nr. 3/11.09.2018 la Contractul de finantare mentionat mai sus, prin care s-a aprobat  bugetul indicativ  rectificat al proiectului integrat ”INFIINTARE SISTEM ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA LUICA,JUDETUL CALARASI”;

-art.2 din OUG nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale al Uniunii Europene alocate României

-art.3 din OUG nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale

-art.4 şi 5 din HG nr.1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr.79/2009 privind reglementarea unoe măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale;

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

-prevederile art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.b), art.139 alin.3 lit.b) şi art.155 alin.(1) lit.c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

In temeiul art. 136, alin(1) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

PROPUN SPRE APROBARE,

             Art.1. Se aproba solicitarea  prelungirii pana la data de 21.06.2023 a Scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. SA IFN nr.626/28.09.2017 , in suma de  3,028,998.00  lei, in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 3,028,998.00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului ”INFIINTARE SISTEM ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA LUICA,JUDETUL CALARASI”,comuna Luica,judetul Calarasi ,in baza contractului de finantare nr. C0720AN00021681200382/21.06.2017 si actele aditionale ulterioare,in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

Art.2. Se aprobă plata sumei de  18.173,99  lei, reprezentând comisionul de garantare datorat, calculat conform prevederilor Art.7 lit.b) din HG nr.1262/2009   (valoarea scrisorii de garanţie x 0,05%  x  12 luni de valabilitate a scrisorii de garanție).

          Art.3. Primarul comunei, d-nul Dobrin Ion si compartimentul financiar – contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei  Luica  , judetul Calarasi  , vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            PRIMAR,                                                                     SECRETAR GENERAL

         DOBRIN ION                                                               CONSTANTIN CRISTIANA           

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                 

@2022