Registrul proiectelor de hotarâri

697
23.02.2022
Utilizarea excedentului bugetar de la finele anului 2021
Dobrin Ion
Primarul Comunei
698
23.02.2022
23.02.2022
23.02.2022
23.02.2022

JUDETUL CALARASI

COMUNA LUICA

CONSILIUL LOCAL

Nr.697/23.02.2022

PROIECT DE H O T A R A R E

Privind   utilizarea excedentului bugetar de la finele anului 2021

           

                                    DOBRIN ION – PRIMARUL COMUNEI LUICA

Avand in vedere:

-prevederile Legii  nr. 273  privind finantele publice locale;

-prevederile Legii 52 /2003  privind transparenta  decizionala in administratia publica locala;

-prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

      In temeiul art. 136, alin(1) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

                                                PROPUN SPRE APROBARE,

            Art.1. Se aproba utilizarea excedentului bugetar de la finele anului 2021 ,al comunei Luica,judetul Calarasi  ,conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2.Secretarul general al comunei Luica,judetul Calarasi va comunica prezenta tuturor factorilor  interesati.

                                               

            PRIMAR                                                                      SECRETAR GENERAL

         DOBRIN ION                                                                CONSTANTIN CRISTIANA

@2022