Registrul proiectelor de hotarâri

971
18.03.2022
aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Calarasi și Ialomița, în perioada 2014-2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a indicatorilor tehnico-economici pentru Comuna Luica
Dobrin Ion
Primarul Comunei
972
18.03.2022
18.03.2022
18.03.2022
18.03.2022

JUDEȚULCALARASI

COMUNA LUICA

PRIMAR

NR.971/18.03.2022

                                                      PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Calarasi  și Ialomița, în perioada 2014-2020”,  a indicatorilor  tehnico-economici  ai proiectului  si a indicatorilor tehnico-economici pentru Comuna Luica

           

DOBRIN ION -PRIMARUL COMUNEI LUICA

Având in vedere:

           Hotărârea  Consiliului  Local nr.19/30.05.2014 privind aderarea  Comunei  Luica la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA”;

           Hotărârea Consiliului Local nr.37/30.10.2014 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către  societatea  ECOAQUA S.A.Calarasi şi aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă şi de canalizare, a Regulamentului serviciului de apă şi de canalizare şi a caietelor de sarcini;

           Prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 88/2007;

           Studiul de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Calarasi și Ialomița, în perioada 2014-2020” ;

           Hotararea AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA” nr.5/10.03.2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, si  a indicatorilor  tehnico-economici  ai proiectului;

În conformitate cu:

           Prevederile  Ghidului Solicitantului - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației;

           Prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi Normele metodologice de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare;

           Prevederile HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

           Prevederile OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

           Prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

           Prevederile art. 12 alin. (1), lit.c) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată;

           Prevederile art. 129 alin (1), aln (2), lit b), coroborate cu prevederile alin (4) lit d) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

           Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată.

            In temeiul art. 136, alin(1) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

                       

                                                  HOTĂRĂŞTE

            Art. 1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Calarasi  și Ialomița, în perioada 2014-2020”, in valoare  totala de 1.441.580.807 lei, fara TVA  (prețuri curente),  reprezentand 291.534.704 euro, fara TVA (preturi curente),  precum si indicatorii tehnico-economici ai proiectului, potrivit  Anexei 1  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Studiul de Fezabilitate  se anexeaza prezentei in format electronic.

            Art. 2 Se aprobă  valoarea investitiilor aferente Unitatii Administrativ Teritoriale – Comuna Luica, in valoare totală  de 9.720.470 lei, fără TVA  (prețuri curente),  respectiv  1.965.796 euro, fara TVA  (preturi curente), reprezentand cheltuieli  eligibile  din valoarea totală a  Proiectului  regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Calarasi și Ialomița, în perioada 2014-2020, potrivit  Anexei 2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3 Finanţarea obiectivelor de investiţii se asigură prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 din: Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), Bugetul de stat, Bugetele locale  si  din fondurile proprii ale operatorului sau împrumuturi de la Instituţii Financiare Internaţionale sau Bănci comerciale.

           Art. 4  Obiectivele de investiţii  prevăzute la  art.2  vor fi amplasate pe terenuri care se află în domeniul public al Comunei Luica. Aceste terenuri sunt disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect.

           

           Art. 5  Cu punerea în aplicare şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte  Primarul  Comunei Luica prin  serviciile  de  specialitate  şi  societatea   ECOAQUA S.A.Calarasi.

           Art. 6 Secretarul general al Comunei Luica va asigura aducerea la cunoştinţă publică a  prevederilor  prezentei  hotărâri  şi comunicarea  acesteia  Primarului  Comunei Luica,  serviciilor  de specialitate  în  vederea  aducerii  la îndeplinire, Societatii  ECOAQUA SA Calarasi,  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA” şi  Instituţiei  Prefectului Judeţului Calarasi.

                                                           PRIMAR

                                                      DOBRIN ION

                                                                                    Avizat pentru legalitate,

                                                                                    Secretar general

                                                                                    Constantin Cristiana

@2022