Registrul proiectelor de hotarâri

975
18.03.2022
aprobarea cofinantarii investitiilor din ” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, aferente Comunei Luica
Dobrin Ion
Primarul Comunei
976
18.03.2022
18.03.2022
18.03.2022
18.03.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

COMUNA LUICA

PRIMAR

NR.975/18.03.2022

                         PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinantarii investitiilor din ” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, aferente Comunei Luica

                                                                                                                 

DOBRIN ION – PRIMARUL COMUNEI LUICA,JUDETUL CALARASI

Având in vedere:

·         Adresa nr.339/15.03.2022 a societății ECOAQUA S.A.Călărași, înregistrată la Primăria Comunei Luica,  cu  nr.928/15.03.2022;

·         Hotărârea Consiliului Local Luica nr.20/31.03.2022 privind aprobarea Studiul de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020” , a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a indicatorilor tehnico-economici pentru Comuna Luica;

În conformitate cu:

·         Prevederile Ghidului Solicitantului - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației;

·         Prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi Normele metodologice de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare;

·         Prevederile HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

·         Prevederile OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

·         Prevederile HG nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind    gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru  obiectivul   convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

·         Prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

·         Prevederile Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată;

·         Prevederile art. 129 alin (1), alin (2), lit b), coroborate cu prevederile alin (4) lit d) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

·         Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată.

În temeiul prevederilor art.139 alin (1) si ale art. 196, alin (1) lit a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

                                                 HOTĂRĂŞTE

           

            Art. 1 Se aprobă cofinanțarea investițiilor din ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, in valoare  de 36.957 Euro, fara TVA (prețuri curente), reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile, aferente Comunei Luica, potrivit Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cofinanțarea proiectului se va eșalona pe ani, dupa cum urmează:

Anul 2022 – 10 %,  reprezentând:     3.696 Euro;

Anul 2023 – 21 %,  reprezentând:     7.761 Euro;

Anul 2024 -  35 %,  reprezentând:   12.935 Euro;

Anul 2025 -  34 %,  reprezentand:    12.565 Euro.

         Art. 2 Pentru asigurarea cofinanțării Proiectului, Autoritatea Publica Locala a Comunei Luica  va include în bugetul propriu sumele aferente asigurarii cofinantării, potrivit art.1, precum si a cheltuielilor altele decat cele eligibile (dupa caz), cu excepția TVA. In acest sens, Autoritatea Publică Locală a Comunei Luica va transmite anual, Societății ECOAQUA SA Călărași, copii după documentele care dovedesc existența sumelor necesare și disponibilitatea acestora pentru proiect, pentru a fi înaintate Autoritații de Management pentru” Programul Operational Infrastructură Mare”,  conform obligațiilor asumate prin Contractul de Finanțare.

          Art. 3  Cu punerea în aplicare şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Comunei Luica prin serviciile de specialitate şi Societatea ECOAQUA S.A.Călărași.

           Art. 4 Secretarul general al Comunei Luica va asigura aducerea la cunoştinţă publică a                 prevederilor  prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului Comunei Luica, serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, Societații ECOAQUA SA Calarasi, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA” şi Instituţiei Prefectului Judeţului Calarasi.

                                                            PRIMAR

                                                      DOBRIN ION

                                                                                    Avizat pentru legalitate,

                                                                                    Secretar general

                                                                                    Constantin Cristiana

@2022