Registrul proiectelor de hotarâri

980
21.03.2022
Aprobarea rectificarii bugetului local
Dobrin Ion
Primarul Comunei
981
21.03.2022
21.03.2022
21.03.2022
21.03.2022

                                               

JUDETUL CALARASI

COMUNA LUICA

PRIMAR

Nr.980/21.03.2022

PROIECT DE H O T A R A R E

Privind   rectificarea bugetului local al comunei Luica,judetul Calarasi

Pe anul 2022

            DOBRIN ION –PRIMARUL COMUNEI LUICA,JUDETUL CALARASI

Avand in vedere:

-prevederile Legii   nr. 273/2006  privind finantele publice locale;

-prevederile Legii 52 /2003  privind transparenta  decizionala in administratia publica locala;

            In temeiul art. 136, alin(1) din  OG 57/2019 privind Codul administrativ.

           

                                                            H O T A R A S T E,

           

            Art.1.Se aproba   rectificarea bugetului local al comunei Luica,judetul Calarasi pe anul 2022 ,conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.  

            Art.2.Secretarul general al comunei Luica,judetul Calarasi va comunica prezenta tuturor factorilor  interesati.

                                   

               PRIMAR                                                                        SECRETAR GENERAL

            DOBRIN ION                                                                CONSTANTIN CRISTIANA

@2022