Registrul proiectelor de hotarâri

1007
22.03.2022
aprobarea anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al comunei Luica
Dobrin Ion
Primarul Comunei
1008
22.03.2022
22.03.2022
22.03.2022
22.03.2022

COMUNA LUICA

PRIMAR

NR.1007/22.03.2022

PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al comunei Luica

   DOBRIN ION – PRIMARUL COMUNEI LUICA,JUDETUL CALARASI

  Avand in vedere:

-prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 20 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Titlul IX, cu privire la impozitele şi taxele locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

-prevederile Art. 156, art. 185, art. 268-281 ale Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile Art. XVII al ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 69 din 14 mai 2020, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale;

-prevederile OUG nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

-prevederile art. 1 alin. (2), art. 3, art. 95 alin. (2), art. 96, art. 98, art. 105 alin. (1), art. 133, alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 129, alin. (2), lit. b), coroborat cu alin. (4), lit. c), art. 129, alin. (14), art. 139 alin (3) lit. c), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 197, alin.(1), (2), (4) și (5), art. 240, art. 243, alin. (1), lit. a), și art. 140, alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare,

-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Luica nr. 33/2021, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022, în Comuna Luica;

     În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”a”,alin.3 lit a , art 139 alin.3, lit.i , art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

                                                                                H O T A R A S T E

Art. 1. - Se aprobă anularea accesoriilor, în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al comunei Luica, de contribuabilii persoane fizice, persoane juridice sau entităţi fară personalitate juridică.

Art. 2. - Se aprobă procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al comunei Luica, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIMAR,

                                                                         DOBRIN ION

                                                                                                                                Avizeaza pentru legalitate

                                                                                                                                   Secretar general

                                                                                                                                  Constantin Cristiana

@2022