Registrul proiectelor de hotarâri

3775
16.12.2021
Aprobarea completarii inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei
Dobrin Ion
Primarul Comunei
3776
16.12.2021
16.12.2021
16.12.2021
16.12.2021

ROMÂNIA

JUDEŢUL CALARASI

COMUNA LUICA

PRIMAR

Nr.3775/16.12.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Luica,judetul Calarasi

            DOBRIN ION -PRIMARUL COMUNEI LUICA

            Avand in vedere:

-prevederile art.354,art.355 si art.361 alin(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

            In temeiul art. 196, alin 1, lit. a din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ

                                                PROPUN SPRE APROBARE:

            Art.1.-Se aproba completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Luica cu bunurile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

           

                                                            PRIMAR

                                                            DOBRIN ION

                                                                                                Avizat legalitate,

                                                                                                 Secretar general

                                                                                        CONSTANTIN CRISTIANA

@2022