Registrul proiectelor de hotarâri

3834
20.12.2021
Aprobarea rectificarii bugetului local
Dobrin Ion
Primarul Comunei
3835
20.12.2021
20.12.2021
20.12.2021
20.12.2021

JUDETUL CALARASI

COMUNA LUICA

JUDETUL CALARASI

COMUNA LUICA

PRIMAR

Nr.3834/20.12.2021

PROIECT DE H O T A R A R E

Privind   rectificarea bugetului local al comunei Luica,judetul Calarasi

Pe anul 2021

            DOBRIN ION –PRIMARUL COMUNEI LUICA,JUDETUL CALARASI

Avand in vedere:

-prevederile Legii   nr. 273/2006  privind finantele publice locale;

-prevederile Legii 52 /2003  privind transparenta  decizionala in administratia publica locala;

            In temeiul art. 136, alin(1) din  OG 57/2019 privind Codul administrativ.

           

                                                            H O T A R A S T E,

           

            Art.1.Se aproba   rectificarea bugetului local al comunei Luica,judetul Calarasi pe anul 2021 ,conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.    

            Art.2.Secretarul general al comunei Luica,judetul Calarasi va comunica prezenta tuturor factorilor  interesati.

                                   

               PRIMAR                                                                        SECRETAR GENERAL

            DOBRIN ION                                                                CONSTANTIN CRISTIANA

@2022