Registrul proiectelor de hotarâri

3807
17.12.2021
Darea in folosinta gratuita a apartamentului din blocul specialistului catre Parohia Ortodoxa ”SF.NICOLAE” -LUICA
Dobrin Ion
Primarul Comunei
3808
17.12.2021
17.12.2021
17.12.2021
17.12.2021

JUDEŢUL CALARASI

COMUNA LUICA

PRIMAR

Nr.3807/17.12.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind darea in folosinta gratuita a  apartamentului nr.2 din blocul specialistului ,cu numar cadastral 21515-C1-U2,situat in comuna Luica,strada Mihai Eminescu nr.31,sc A,parter,ap.2,judetul Calarasi,apartinand domeniului public al comunei Luica,judetul Calarasi catre Parohia Ortodoxa ”SF.NICOLAE” din comuna Luica

            DOBRIN ION -PRIMARUL COMUNEI LUICA,JUDETUL CALARASI

            Avand in vedere:

-adresa nr.3791/16.12.2021 inaintata de Preotul Paroh al Parohiei Ortodoxe ” Sfantul Nicolae”;

-inventarul  bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Luica,judetul Calarasi;

-act de apartamentare nr. 4869/15.12.2021 ;

-Prevederile  art.349-352  din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

            In temeiul art. 129,alin.(2),lit.”c” , alin.(6) lit.”b” din OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ.

PROPUN SPRE APROBARE:

            Art.1.-(1) Se aproba darea in folosinta gratuita  a apartamentului nr.2 din blocul specialistului ,cu numar cadastral 21515-C1-U2,situat in comuna Luica,strada Mihai Eminescu nr.31,sc A,parter,ap.2,judetul Calarasi,cu suprafata utila de 51,60 m.p.,format din hol,debara,baie,dormitor,sufragerie,bucatarie,debara,impreuna cu o cota parte  aferenta din partile si dependintele comune ale constructiei si suprafata de 64,06 m.p. teren intravilan  curti constructii  reprezentand cota parte aferenta apartamentului din terenul pe care este edificata constructia cu numarul cadastral 21515-C1 ,potrivit planului de amplasament si delimitarea a imobilului,apartinand domeniului public al comunei Luica catre Parohia Ortodoxa ” Sfantul Nicolae”, cu sediul  in comuna Luica,judetul Calarasi.

            (2) Durata pentru care se acorda folosinta gratuita este de 20 de ani iar procedurile de predare-primire ale imobilului mai sus identificat, vor fi finalizate in termen de 30 de zile de la data prezentei.

            (3) Obligațiile beneficiarului vor fi următoarele:

- să foloseasca bunurile potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită;

- să prezinte, anual, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare;

- să permită accesul proprietarului pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;

- să efectueze lucrari de reparații si de modernizare astfel încât să asigure creşterea

gradului de confort şi ambient.

- folosința dobândită în baza prezentei hotărâri nu poate fi transmisa, nici oneros și nici cu titlu gratuit, unei alte persoane fizice sau juridice.

            (4) Cheltuielile de întreținere si respectiv contravaloarea investițiilor si a lucrarilor de reparații si de modernizare aduse bunului descris la art.1, vor fi suportate de Parohia Ortodoxa ”SF.NICOLAE”,cu sediul in comuna Luica,judetul Calarasi.

            (5) Răspunderea pentru modul de administrare a bunului atribuit în folosință gratuită va aparține în totalitate beneficiarului Parohia Ortodoxa ”SF.NICOLAE”,cu sediul in comuna Luica,judetul Calarasi, sub sancțiunea anulării acordării dreptului de folosință gratuită.

            Art.2.Se imputerniceste primarul comunei Luica,dl.DOBRIN ION , sa semneze procesul-verbal de predare primire a imobilului descris la art.1.

            Art.3.Secretarul general al comunei Luica va comunica prevederile prezentei hotarari tuturor factorilor interesati.

PRIMAR,             

                                                                           DOBRIN ION

 

 

                                                                                                                                                Avizat legalitate,

                                                                                                                                                Secretar general,

                                                                                                                                        Constantin Cristiana             

@2022