Registrul proiectelor de hotarâri

3873
28.12.2021
Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local
Dobrin Ion
Primarul Comunei
3874
28.12.2021
28.12.2021
28.12.2021
28.12.2021

A

JUDEŢUL CALARASI

COMUNA LUICA

PRIMAR

Nr.3873/28.12.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local la comuna Luica, judetul Calarasi pe anul 2022

      

DOBRIN ION – PRIMARUL COMUNEI LUICA,JUDETUL CALARASI

Având  in vedere :

-referatul de aprobare al primarului comunei Luica,judetul Calarasi nr. 3874/28.12.2021;

-raportul de specialitate nr.3875/28.12.2021,al dlui STATE ALEXANDRU,prin care aprobarea  propune Planului de actiuni si lucrari de interes local;

-prevederile art. 6 alin. (7) si alin.(8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata;

-prevederile HGR nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

   In temeiul art. 136, alin(1) coroborat cu art.139,alin.(3),lit. c) si art. 196, alin.(1) ,lit.a) , privind  Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare.

                                                                                H O T A R A S T E

Art.1.   Se  aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local la comuna Luica, judetul Calarasi, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.   Primarul, viceprimarul  si aparatul financiar contabil vor  duce la îndeplinire  prevederile hotărârii .

Secretarul comunei  va comunica prevederile prezentei tuturor factorilor interesati.

                                                                                                                                                                               

    

                                                                   PRIMAR,             

                                                              DOBRIN ION

                                                                                                                                   Avizat legalitate,

                                                                                                                                   Secretar general,

                                                                                                                           Constantin Cristiana                                                                

ANEXA

La HCL Luica  nr. ....../20.01.2022

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL

Nr. Crt.

Obiectiv

Actiuni si masuri intreprinse

Termene de realizare*

Resurse

Responsabili

1

Reabilitarea izlazului comunal

Curatarea de maracinisuri, resturi vegetale, etc si asigurarea transferului acestora la locuri special destinate

Lunile 3-4

Beneficiarii legii nr. 416/2001

Primar

Viceprimar

2

Intretinere teren sport in comuna Luica

Taiat iarba, curatat santuri de scurgere, reparatii gard, etc

permanent

Beneficiarii legii nr. 416/2001

Primar

Viceprimar

3

Lucrari de intretinere zona cimitirelor in satele Luica si Valea Stanii din comuna Luica

Indepartarea maracinisurilor, a resturilor vegetale, intretinerea gardurilor etc;

permanent

Beneficiarii legii nr. 416/2001

Primar

Viceprimar

4

Intretinere zona centrala a satului Luica(camin cultural, dispensar uman, parc, scoala)

Zugraveli interioare si exterioare, indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, intretinerea gardurilor,plantarea de arbusti si pomi fructiferi, flori, etc;

permanent

Beneficiarii legii nr. 416/2001

Primar

Viceprimar

5

Lucrari de intretinere a centrului civic din comuna Luica

Indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a gunoaielor, intretinerea acostamentelor, vopsirea si repararea gardurilor, etc;

permanent

Beneficiarii legii nr. 416/2001

Primar

Viceprimar

6

Lucrari de intretinere  a zonei adiacente Scolii cu clasele I-VIII Luica

Curatarea santurilor de curgere a apei rezultata din ploi si zapezi, indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a gunoaielor, intretinerea acostamentelor, vopsirea si reparatia gardurilor, etc ;

permanent

Beneficiarii legii nr. 416/2001

Primar

Viceprimar

7

Lucrari de intretinere  a zonei adiacente Bisericilor din satele apartinatoare din comuna Luica

Curatarea santurilor de curgere a apei rezultata din ploi si zapezi, indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a gunoaielor, intretinerea acostamentelor, vopsirea si reparatia gardurilor, etc ;

permanent

Beneficiarii legii nr. 416/2001

Primar

Viceprimar

8

Lucrari de intretinere a zonei centrale a satului Valea Stanii

Indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a gunoaielor, intretinerea acostamentelor, vopsirea si repararea gardurilor, etc;

permanent

Beneficiarii legii nr. 416/2001

Primar

Viceprimar

9

Lucrari de intretinere a acostamentului pe lungimea dumului comunal DC72 Luica- Valea Stanii

Indepartarea malului si a altor resturi, ramase in acestye zone ca urmare a scurgerii apei rezultate din precipitatii

permanent

Beneficiarii legii nr. 416/2001

Primar

Viceprimar

10

Lucrari de curateare a resturilor vegetale aflate pe marginea drumului comunal DC 72

Curatarea santurilor de scurgere a apei rezultata din ploi si zapezi, indepartarea resturilor vegetale, a amaracinisurilor, a gunoielor, intretinerea acostamentelor

permanent

Beneficiarii legii nr. 416/2001

Primar

Viceprimar

11

Intretinerea santurilor de scurgere a apei de pe raza comunei Luica

Indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a gunoielor, sapaturi manuale

permanent

Beneficiarii legii nr. 416/2001

Primar

Viceprimar

12

Lucrari de demolare a constructiilor dezactivate din domeniul privat al comunei Luica

Demolarea propriu-zisa, selectia materialelor refolosibile si transferrul acestora catre locuri special amenajate, pregatirea terenurilor in vederea redarii unei noi destinatii

Interventii ocazionale

Beneficiarii legii nr. 416/2001

Primar

Viceprimar

13

Lucrari de intretinere curtea Primariei Luica

Intretinere, udare, indepartare resturilor ramase in aceste zone, tualetat arbori si gazon

permanent

Beneficiarii legii nr. 416/2001

Primar

Viceprimar

14

Lucrari de intretinere  monument  Valea Stanii

Intretinere, udare, indepartare resturilor ramase in aceste zone, tualetat arbori si gazon

permanent

Beneficiarii legii nr. 416/2001

Primar

Viceprimar

15

Alte activitati de interes si utilitate publica

Asigurarea depozitelor de combustibil solid (lemn si carbine), diferite activitati de intretinere si reparatii ocazionate de producerea unor fenomene naturale(ploi torentiale, vant puternic, incendii, cutremure, inundatii)

Interventii ocazionale

Beneficiarii legii nr. 416/2001

Primar

Viceprimar

16

Nr/data
3873/28.12.2021
@2022