Registrul proiectelor de hotarâri

3879
28.12.2021
Analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul al-II -lea
Dobrin Ion
Primarul Comunei
3880
28.12.2021
28.12.2021
28.12.2021
28.12.2021

COMUNA LUICA

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Telefon / fax 0242 527021

E- mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

PRIMAR

Nr. 3879/28.12.2021 

PROIECT  DE  HOTARARE

privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul al II-lea al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

            DOBRIN ION – PRIMARUL COMUNEI LUICA

            Avand in vedere:

-prevederile  ordinului nr. 25/1.382/37/1.642/4.297/746/20/2020  pentru aprobarea Normelor tehnice  privind modul de completare  a Registrului Agricol pentru perioada 2020-2024;

-prevederile OUG NR. 57/2019 PRIVIND Codul Administrativ.

           

  In temeiul art. 136, alin(1) coroborat cu art.139,alin.(3),lit. c) si art. 196, alin.(1) ,lit.a) , privind  Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                            H O T A R A S T E

Art.1. Se  ia act si se aproba  raportul privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul al II-lea al anului 2021 , conform anexei nr. 1  care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2.Se aproba Programul de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul de rol agricol, conform anexei nr.2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se aprobă modelul invitatiei persoanelor care au obligaţia să efectueze declaraţii cu privire la datele ce se înscriu în registrul agricol ,conform anexei  nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           

                                                  PRIMAR,     

                                               DOBRIN ION

                                                                                                  Avizat legalitate,

                                                                                                  Secretar general,

                                                                                              Constantin Cristiana   

                                     

Anexa nr.1

la HCL LUICA   nr……/……………..2022

RAPORT

privind analiza stadiului de  inscriere a  datelor in registrul agricol  pentru semestrul al II-lea al anului 2021

            Avand in vedere:

-prevederile  ordinului nr. 25/1.382/37/1.642/4.297/746/20/2020  pentru aprobarea Normelor tehnice  privind modul de completare  a Registrului Agricol pentru perioada 2020-2024;

-prevederile OUG NR. 57/2019 PRIVIND Codul Administrativ,s-a intocmit prezentul RAPORT.

Registrul agricol(atat cel pe suport hartie cat si cel in format electronic) se deschide pe  perioada de 5 ani.

Inscrierea datelor in registrul agricol se face pe baza declaratiei date  pe propria raspundere de capul gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei, care dispune de capacitate deplina de exercitiu, dupa cum urmeaza:

a.         prin vizitarea persoanelor fizice de catre persoanele imputernicite cu completarea registrului agricol;

b.         la primarie, in cazul in care un reprezentant major al persoanei fizice se prezinta din proprie initiativa sau pentru rezolvarea altor probleme;

c.         pe baza declaratiei trimise prin posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala persoanei care are obligatia de a fii inregistrata in registrul agricol;

d.         pe baza unei procuri notariale date de capul gospodariei;

e.         prin invitarea la primarie a persoanelor fizice care au abligatia sa efectueze declaratiile pentru inscrierea datelor in registrul agricol.

            In cazul in care, persoanele fizice sau juridice nu se prezinta pentru a face declaratiile anuale, se considera ca nu au intervenit modificari, fapt pentru care in registrul agricol se raporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu mentiunea corespunzatoare la rubrica "semnatura declarantului”.

            In semestrul II al anului 2021 au fost prelucrate  de catre personalul cu atributii in completarea si tinerea la zi a registrului agricol urmatoarele documente:

-inregistrarea in registrul Agricol a persoanelor fizice si juridice proprietari de teren si animale prin declaratii anuale;

-inregistrarea in registrul Agricol a asociatiilor agricole, a societatilor comerciale cu capital privat si a celor cu capital mixt care detin terenuri agricole in exploatare;

-eliberarea de adeverinte care certifica detinerea in propriatate a unor suprafete de teren conform datelor declarate in Registrul Agricol pentru persoanele fizice si juridice necesare pentru APIA;

-eliberarea de adeverinte necesare pentru ajutor social, alocatii de sprijin familial, etc;

-adeverinte necesare pentru organele de cercetare penala, instanta, etc;

-verificarea in baza de date a suprafetelor de teren, declarate in  in registrul Agricol, necesare birourilor notariale pentru succesiuni;

-rezolvarea corespondentei pentru registrul Agricol prin Registratura;

-inregistrarea in registrul special a arendasilor, persoane fizice si juridice, care culticva terenuri, a contractelor de arendare si a actelor aditionale la contractul de arendare;

Avand in vedere cele expuse, propunem Consiliului Local al comunei Luica spre analiza si aprobare proiectul de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul al II-lea al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.

Intocmit,

STOLEA VIORICA MIHAELA

ZAMFIR EUGENIA

 

 

COMUNA LUICA

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

ANEXA nr. 2 LA HCL NR……/20.01.2022

PROGRAM DE MASURI

Privind eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in Registrul Agricol

            1.Se va efectua afisajul si instiintarea populatiei cu privire la procedura si termenele de inregistrare in registrele agricole si in acelasi timp continuarea verificarii in teren  a corectitudinii inscrierii datelor pe baza de declaratie data de catre capii gospodariilor si de catre reprezentantii legali ai unitatilor cu personalitate juridica.

            Sarcina :permanenta 

            Raspunde :Responsabil Registrul agricol.

            2.Circularea rapida si de indata a  oricaror  date referitoare la  imobilele  ,cladirile sau terenurile persoanelor fizice si juridice.

            Sarcina: permanenta

            Raspunde: Compartiment registru agricol si Compartiment impozite si  taxe locale.

            3.Se va verifica la arhiva primariei  a dosarelor autorizatiilor in constructie cu preluarea prin xeroxare a datelorprivind suprafetele construite si desfasurarea constructiilor.

            Sarcina:permanenta

            Raspunde :Responsabil registrul agricol si responsabil urbanism.

            4.Se va impulsiona efectuarea masuratorilor tuturor terenurilor  din intravilanul si extravilanul comunei Luica cu determinarea   exacta a suprafetei acestorasi a categoriei de folosinta.

            Sarcina :permanenta

            Raspunde :primarul si secretarul comunei Luica.

            5.Vor fi  aplicate sanctiunile prevazute de lege in cazurile in care cu ocazia verificarilor in teren se constata declararea  de date false  sau neconforme cu realitatea.

            Sarcina :permanenta

            Raspunde:primarul comunei Luica.

                                    PRIMAR,                                                                                  SECRETAR GENERAL,

                                 DOBRIN ION                                                                            CONSTANTIN CRISTIANA

           

           

 

 

ANEXA NR. 3 LA HCL NR……./20.01.2022

 

 

COMUNA  LUICA                                                          

JUDETUL CALARASI

NR.________/______________

INVITATIE

CATRE

                DOAMNA/DOMNUL_________________________________

Prin prezenta sunteti invitat(a) la sediul Primariei Comunei LUICA in vederea efectuarii declaratiei privind inscrierea datelor in registrul agricol pentru anul _________ in data de _________________ in intervalul orar ______________________, la compartiment registru – agricol in cadrul biroului unic la Doamna  STOLEA VIORICA MIHAELA.

                Va rugam sa detineti la dumneavoastra documentele necesare privind titularul dreptului de proprietate asupra cladirilor si terenurilor.

                Totodata va aducem la cunostinta ca in conformitate cu prevederile art.20 alin.2 din Ordonanta nr.28/2008 a Guvernului Romaniei privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare, nedeclararea la termenele stabilite si in forma solicitata a datelor care fac obiectul registrului agricol, constitutie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei.

                PRIMAR                                                                                   SECRETAR  GENERAL

                DOBRIN ION                                                                                            CONSTANTIN CRISTIANA

                                                                                Referent

                                                                STOLEA VIORICA MIHAELA

@2022