Registrul proiectelor de hotarâri

25
05.01.2022
Revocarea HCL nr. 31/28.10.2021
Dobrin Ion
Primarul Comunei
26
05.01.2022
05.01.2022
05.01.2022
05.01.2022

A

CONSILIUL LOCAL

Nr.25/5.01.2022

PROIECT DE H O T A R A R E

Privind revocarea hotararii Consiliului Local Luica nr.31 din 28.10.2021 privind aplicarea instrumentului economic «plăteşte pentru cât arunci» și  aprobarea trecerii de la sistemul de plată a serviciului de colectare și transport al deșeurilor de la   ,,taxă,, la ,,tarif”pentru serviciul de salubrizare pentru localitățile din mediul rural din zona de colectare 2 Oltenița- comuna Luica, județul Călărași

            DOBRIN ION – PRIMARUL COMUNEI LUICA

            AVAND IN VEDERE:

-prevederile OUG NR. 57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei

In temeiul art. 196, alin 1, lit. a din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ

                                                H O T A R A S T E

           

            Art.1. Se aproba revocarea hotararii Consiliului Local Luica nr.31 din 28.10.2021 privind aplicarea instrumentului economic «plăteşte pentru cât arunci» și  aprobarea trecerii de la sistemul de plată a serviciului de colectare și transport al deșeurilor de la   ,,taxă,, la ,,tarif..pentru serviciul de salubrizare pentru localitățile din mediul rural din zona de colectare 2 Oltenița- comuna Luica, județul Călărași.

            Art.2.Secretarul general al comunei Luica va comunica prezenta tuturor factorilor interesati.

                PRIMAR                                                                      SECRETAR GENERAL

            DOBRIN ION                                                              CONSTANTIN CRISTIANA

@2022