Registrul proiectelor de hotarâri

3926
30.12.2021
Aprobarea bugetului local pe anul 2022 si esrtimari pe anii 2023-2025
Dobrin Ion
Primarul Comunei
3927
30.12.2021
30.12.2021
30.12.2021
30.12.2021

A

COMUNA LUICA

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Telefon/fax 0242 527021;

Nr.3926/30.12.2021

PROIECT DE H O T A R A R E

privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025

DOBRIN ION – PRIMARUL COMUNEI LUICA, avand in vedere:

·         dispozitiile Legii 273/2003-legea finantelor publice;

·         dispozitiile Legii bugetului de stat  pe 2022, nr. 317/2021;

·         adresa nr. 16038/2021 ale  AJFP CALARASI , privind repartizarea  sumelor si cotelor defalcate  din unele venituri  ale bugetului de stat pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025,

·         prevederile art 129, alin (4),litera (a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

In temeiul art. 136, alin(1) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

H O T A R A S T E

         Art.1 Se aproba  bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Luica,judetul Calarasi pe anul 2022 si estimari  pentru anii 2023-2025 , conform anexei nr.1  care  face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

         Art.2.Se aproba lista de investitii  pentru anul 2022 , conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

         Art.3 Compartimentul financiar-contabil va duce la indeplinire prevederile prezentului.

            PRIMAR,                                                                   SECRETAR GENERAL

        DOBRIN ION                                                           CONSTANTIN CRISTIANA

                               

@2022