Registrul proiectelor de hotarâri

369
03.02.2022
Incheierea exercitiului bugetar
Dobrin Ion
Primarul Comunei
370
03.02.2022
03.02.2022
03.02.2022
03.02.2022

JUDETUL  CALARASI

COMUNA LUICA

CONSILIUL LOCAL

Nr.369/3.02.2022

   PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea incheierii  exercitiului bugetar pe anul 2021

            DOBRIN ION - PRIMARUL COMUNEI LUICA,JUDETUL CALARASI

            Avand in vedere:

·         Dispozitiile art. 57 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

·         dispozitiile Legii  nr.52/2003  privind transparenta  decizionala  in  administratia  publica;

·         dispozitiile OUG 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art. 136, alin(1) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

                                                            H O T A R A S T E

        

         Art.1  Aprobarea incheierii  exercitiului bugetar de la finele anului 2021  la partea de venituri cu suma de 4.070.940  lei ,la partea de cheltuieli cu suma de 3.821.227  lei , cu un  excedent  de 249.713 lei , conform contului anual de executie  de la data de 31.12.2021.

         Art.2 Compartimentul financiar-contabil va duce la indeplinire prevederile prezentului.

            PRIMAR,                                                                  SECRETAR GENERAL

            DOBRIN ION                                                            CONSTANTIN CRISTIANA

@2022